Handledning

Vi erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom till exempel skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiva handledare, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Handledning är något vi kan och som företag har snart 20 års erfarenhet av att göra. Det är viktigt för oss att handledningen ger önskad effekt och vi sätter kundens behov i första rummet. Vi tror på långsiktiga samarbeten där vi gemensamt utmanar och utvecklar varandra som handledare och grupp.

Klinisk handledning

Inom klinisk handledning arbetar vi utifrån bevisat effektiva psykologiska metoder som exempelvis modern inlärningspsykologi, Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and commitment therapy (ACT) och Motiverande samtal (MI).

Vi erbjuder ärende-, metod-, process- och utbildningshandledning där vi handleder såväl grupper som individer, inom en mängd olika verksamheter som exempelvis socialtjänst, psykiatri och primärvård.

Upplägget på handledningen skräddarsys efter era behov och våra handledare är alltid psykologer. Handledningen kan ske på plats i er verksamhet, i våra lokaler eller på distans via video.

Pedagogisk handledning och handledning kring bemötande

Eftersom varje människa är unik måste analysen vara det också. Därför utgår vi alltid från vetenskapligt bevisade principer som vi tillämpar på individen och dennes omgivning.

I Tillämpad beteendeanalys (TBA) är samspelet mellan en person och dess omgivning, här och nu, i fokus. Det kan vara relationen mellan vårdtagaren och den som blir handledd såväl som relationer inom arbetsgruppen. Handledning kan ges utifrån enskilda ärenden men också med fokus på gruppen och gruppens arbetsmetoder. Vår handledning anpassas efter de behov som finns och erbjuds bland annat inom skola, habilitering och boendeverksamheter.

Handledningens innehåll och mål

Handledningen utformas alltid i samråd med beställaren och handledningsgruppen. Handledningens fokus är beteendeförändring hos deltagarna, t.ex. ökad kunskap och motivation och samarbete. Målet med handledning är alltid att öka individens livskvalitet och självständighet.

Här är några exempel på vad vi jobbar med:
Ärendehandledning och bemötandefrågor, Handledning i olika KBT-metoder som ex; Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Positivt beteendestöd (PBS), Bemötandefrågor, funktionsnedsättningar och beteendeproblematik, Psykoterapihandledning för studenter på psykoterapiutbildningar i KBT.

Format

Handledningen sker oftast 1–2 gånger i månaden, längden på mötena varierar men är vanligtvis mellan 90 och 180 minuter. Vi kan träffas individuellt eller i grupp. Alla handledare är legitimerade psykologer och/eller har gedigen utbildning i Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Utvärdering av handledning

Vi är stolta över att våra insatser gör skillnad. Psykologpartners genomförde en omfattande handlednings- och utbildningsinsats för sammanlagt 39 behandlare inom vuxenpsykiatrin i samarbete med ett medelstort landsting. Utvärderingen visade på stora skillnader i de handleddas färdigheter i fallkonceptualisering och i upplevelsen av kontroll i handledarrollen.

I en annan utvärdering gjord av 90 personer som gått i handledning hos Psykologpartners skattade 80% att de var nöjda eller mycket nöjda, samt 74% att handledningen påverkat deras sätt att jobba.

Etik

Alla våra handledare är legitimerade eller praktiktjänstgörande psykologer (PTP) som står under socialstyrelsens kontroll och följer Sveriges psykologförbunds etiska riktlinjer och beteendeterapeutiska föreningens etiska riktlinjer. Våra certifierade beteendeanalytiker lyder under BACB:s etiska riktlinjer. Handledarna har tystnadsplikt. Etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt.

Kontakta oss