Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1)

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1)

Klinisk psykologi
Grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 (GPU)

Utbildningen motsvarar en omfattning på 45 hp (inga hp ges). Totalt omfattar den 240h lärarledd undervisning och 120h handledning fördela på sex kurser:

 • Diagnostik och fallformulering enligt KBT  
 • Samtalsmetod och bemötande  
 • Metod och teori inom KBT  
 • Psykoterapi under handledning  
 • Utvärdering och forskning inom psykoterapi  
 • Självkännedom & professionell utveckling  
 • Öppna kursplan Grundläggande psykoterapiutbildning här.

  Behörighet Grundläggande psykoterapiutbildning

  För att betraktas som behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl grundläggande som särskild behörighet vara uppfyllda.

  Krav för Grundläggande behörighet:

  1. Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,
  2. Avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,
  3. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar krav 1 eller 2; eller
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Krav för Särskild behörighet:

  1. Anställning i verksamhet som omfattas av HSL (hälso- och sjukvårdslagen) eller SoL (socialtjänstlagen) och
  2. Att den sökande under utbildningstiden kommer att ha arbetsuppgifter med inslag av psykologisk behandling, vilka kan utgöra underlag för meningsfull handledning.
  Psykologpartners förbehåller sig rätten att göra individuella antagningsbedömningar.

  Tillgodoräknande:

  Frågor om tillgodoräknande av delar i tidigare grundläggande psykoterapiutbildning, eller liknande utbildning, prövas av examinator efter framställan därom från den studerande.

  Urval av sökande:

  Följande kriterier tas i beaktande:


  1. Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.

  2. Inslag av beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.
  3. Den sökandes kunskaper i engelska och svenska.
 
  4. Intervjuer med sökande vid behov.

  Omfattning

  Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar en tidsåtgång per termin på ungefär 40% av en heltid.

  Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över utbildningens fyra terminer med ca 20 heldagar under termin 1. Totalt åtta heldagar under termin 2, därefter tio heldagar under termin 3 samt fyra heldagar under termin 4.  

   Den teoretiska delen av utbildningen koncentreras i block om två-tre dagar för att underlätta för de som har lång resväg till studieorten.

  Handledning

  Handledning sker i grupper om högst fyra deltagare under termin två till fyra. Tider för handledning bestäms utifrån respektive handledares möjlighet.
  Förutom schemalagd undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur, praktiskt klientarbete samt förberedelse inför handledning.

  Översikt över utbildningens huvudmoment:

  Psykiatrisk diagnostik samt grundläggande beteendeanalys 160 h
  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (inklusive psykoterapi under handledning) 360 h
  Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapimoment) 40 h
  Vetenskapsteori och metodkunskaper för utvärdering och utveckling 40 h

  Utbildningens innehåll: 

 • Introduktion, socialisering
  Kursen inleds med en introduktion där kursinnehållet gås igenom och en översiktlig presentation av kognitiv beteendeterapi ges.
 • KBT-relaterade teorier
  Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom kognitiv beteendeterapi för att studenten ska kunna förstå och genomföra analyser och behandlingsplaneringar, samt få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.
 • Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi
  Momentet har tonvikten på analysmetoder inom KBT; problemanalys och funktionell analys. Ledande symtombaserade KBT-modeller kommer att läras ut.
 • Terapeutiskt förhållningssätt/arbetsallians
  Framgången i kognitiv beteendeterapi är beroende av terapeutens förmåga att göra en användbar problemanalys, förmågan till fallkonceptualisering av patientens problematik, samt att använda de utprövade behandlingsmetoder som kan hjälpa klienten att bearbeta sin problematik. Utbildningen fokuserar därför också på det terapeutiska förhållningssättet och terapeutens förmåga att bygga en god arbetsallians.
 • Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)
  Det tidigare egenterapimomentet kan numera ersättas av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. En sådan kurs ingår i utbildningen.
 • Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring
  Undervisning och praktisk träning ges i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna.
 Såväl specifika behandlingstekniker och principer som manualbaserade behandlingsformer, där sådana finns utprövade, tränas. Generella KBT-relaterade teorier om terapeutisk förändring gås igenom och även specifika teorier för de olika terapeutiska metoderna samt hur den behandling man bedriver kan utvärderas systematiskt. Studenten får också specifik utbildning i att bedriva KBT via internet.
 • Forskningsmetodik och vetenskapsteori
  Undervisning ges om metoder för psykoterapiforskning i allmänhet och forskning relaterad till kognitiv beteendeterapi i synnerhet. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.
 • Etik, målsättning och människosyn
  Vid flera tillfällen under kursens gång kommer det finnas utrymme för diskussion av professionell etik, mål i psykoterapi och människosyn. Avsnittet kommer att ta upp ramar för ett ansvarsfyllt patientmöte samt underlag för terapeutens personliga ställningstagande till engagemang i det terapeutiska sammanhanget. Vilken människosyn har vi som behandlare? Finns skillnader mellan olika terapeutiska skolor i synen på människan och på förändringsprocessen?
 • Psykofarmakologi och psykoterapi
  Det är viktigt att som behandlare med KBT-inriktning ha kunskap om psykofarmaka i samband med behandling av olika psykiatriska syndrom. Hur påverkar psykofarmaka det terapeutiska arbetet i positiv och negativ riktning? Hur fungerar kombinationsbehandlingar och när ska de användas?
 • Avslutning och kursutvärdering
  Kursutvärdering kommer att ske efter föreläsningar samt i samband med varje terminsslut.
 • Handledning:

  Terapihandledning sker i grupper om upp till fyra studerande under termin två, tre och fyra. Handledningen sker i Psykologpartners lokaler. Möjlighet till handledning delvis på distans finns och diskuteras vid behov.

  Handledningen är ett viktigt sammanhang för grundlig inlärning av såväl problemanalys som metoder för förändring. För varje klient skriver den studerande en behandlingssammanfattning vilken är en av grunderna för examinationen på avsnittet. Den studerande ska behandla tre patienter med olika problembild, för att få en bredd i de terapeutiska erfarenheterna.

  I handledningen används i första hand videoinspelningar av terapisessionerna samt skriftliga sessionsrapporter för att ge bästa möjlighet till återkoppling från handledaren. Observera att Psykologpartners inte tillhandahåller terapilokaler eller inspelningsutrustning för patientarbetet. Patienter tillhandahålls inte av Psykologpartners. Psykologpartners räknar med att studenten själv, gärna genom arbetsgivaren, ordnar kontakt med patienter och ser till att journalföringsmöjligheter finns i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

  Examination:

  Examinationsformer innefattar såväl skriftliga som praktiska moment. Under de flesta av utbildningens terminer genomförs både en skriftlig tentamen, antingen i gemensam lokal eller som hemtenta, och ett praktiskt moment som examination vid slutet av terminen. De betyg som sätts kommer att vara godkänd eller underkänd. Handledaren utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det handledda behandlingsarbetet.

  Litteraturen omfattar ca 3600 sidor. Observera att en del av läroböckerna samt primärlitteratur (tidskriftsartiklar etc.) är på engelska. Studenten förväntas göra litteraturinläsningen på egen hand. Litteraturlistor tillhandahålls av studenterna i samband med varje terminsstart.

  Till utbildningen är ett flertal lärare/föreläsare knutna. Merparten är leg. psykologer med KBT-inriktning; aktiva och uppdaterade inom det kliniska fält/den metod som undervisningen avser.

  Behörighet att läsa vidare till legitimerad psykoterapeut

  Genomgången grundläggande psykoterapiutbildning ger en del av den behörighet som behövs för att söka den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Det som krävs utöver den grundläggande psykoterapiutbildningen är att den studerande har psykologexamen (enligt 1982 års studieordning), läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller akademisk examen omfattande 180 högskolepoäng enligt Bolognasystemet (tidigare 120 poäng) inom människovårdande yrke. Därtill krävs två års yrkeserfarenhet efter den grundläggande psykoterapiutbildningen inom psykiatrisk vård eller motsvarande (undantag från detta krav görs för läkare med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri).

  Psykologpartners kan inte garantera att utbildningen ger behörighet till en specifik legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Detta måste undersökas hos respektive utbildningsanordnare.

  För pågående kursstarter; skriv ut och fyll i ansökningsformulär för respektive kursstart ovan.
  Till ansökan bifogas vidimerade kopior av handlingar som styrker dina angivna meriter.

  För kommande kursstarter – gör din intresseanmälan nedan.

  Kostnad Grundläggande psykoterapiutbildning

  Kursavgift: 35 000 kr exkl moms per termin. I kursavgiften ingår handledning. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
  Utbildningen faktureras halvårsvis inför kommande termin. När du tackat ja till en plats förbinder du dig till den. Eventuellt studieuppehåll måste meddelas kursadministrationen senast 6 veckor innan varje terminsstart, i annat fall debiteras deltagaren halva terminsavgiften. Vid eventuella avhopp efter terminsstart debiteras fullt pris.

  “Tycker att det varit så hög kvalitet rakt igenom. 
  Tacksam över den kunskapsbas som alla föreläsare och handledare delat med sig av”
   
  “Hög kvalitet och kunskapsnivå hos alla föreläsare.”
   
  “Jag skulle rekommendera den i sin helhet, 

  hög kvalitet och mkt kompetenta föreläsningar!”
   
  “Jag tycker att allt har varit jätteproffsig och vänligt. 

  Hjälpsamt och roligt med olika föreläsare.
  Tänker att det är svårt att få en bättre grundläggande utbildning. 

  Nöjd med allt, så självklart rekommenderar jag er.”
   
  “Jag uppskattar grundligheten avseende teoretisk bakgrund för KBT. Kursledningen har varit väldigt bra i sitt bemötande.”
   
  “Psykologpartners känns seriöst och är engagerade för att vi som deltar i utbildningen ska klara utbildningen. 

  Det har varit väldigt givande och roligt att delta i denna utbildning, rekommenderar den varmt.”

  Hej, undrar du något?

  Vi har samlat vanliga frågor och svar om våra utbildningar. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svar på din fråga!

  Tipsa gärna någon annan om den här utbildningen!

  Kontakt

  Porträttfoto av Cecilia Engblom Rosengren

  Cecilia Engblom Rosengren

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
  Kontaktuppgifter

  Porträttfoto av Julia Ridal

  Julia Ridal

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Handledare, Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
  Kontaktuppgifter

  Porträttfoto av Anna Wretman

  Anna Wretman

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog
  Kontaktuppgifter

  Porträttfoto av Ulrika Jeppsson

  Ulrika Jeppsson

  Psykologkonsult Klinisk och pedagogisk psykologi

  Leg. psykolog
  Kontaktuppgifter

  Så tycker tidigare deltagare om våra utbildningar

  ”Utmanande frågor både under föreläsningar och på examinationen, visar på att ni ställer krav på deltagarna, samt vill att nivån för reflektion förväntas vara på hög nivå.”

  ”Otroligt kunnig och entusiasmerande kursledare! Mycket skicklig på att förklara och ger bra, konkreta exempel.”

  “Utbildaren är fantastiskt kunnig och engagerad och lyckas få alla deltagare aktiva och delaktiga. Vi var en liten grupp och det kändes tryggt och alla kunde ta plats. Jag är supernöjd och har lärt mig mycket både teoretiskt och praktiskt utifrån alla rollspel och övningar.”

  ”Otroligt kompetenta utbildare. Bra upplägg med teori och mycket praktiska uppgifter och övningar som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Hög nivå på hela upplägget.”

  ”Föreläsarens varma och fina förhållningssätt var underbart! Det var lätt att följa med och pedagogiskt upplagt. Inspirerande föreläsare som lärde ut med stor kunskap och en gnutta humor.”

  ”Utbildarens kunskap men samtidigt prestigelöshet gjorde mig trygg.
  Kursens föreläsare var pedagogisk, prestigelös och inspirerande. Tycker om när det är en blandning av teori och praktiska övningar, vilket var en röd tråd genom hela utbildningen.”

  ”Tydligt upplägg under dagarna, bra med tid för egna frågor och reflektioner.
  Super bra! Tycker kursen lämpade sig bra på distans. Det var bra att den gavs på distans för jag hade nog inte sökt annars.”

  ”Kunskapsnivån hos föreläsarna – det märks att de vet vad de pratar om och att de kan fältet. Kunde svara på kluriga frågor, förklara bredare och djupdyka vid behov.”

  ”Inget var onödigt, allt väldigt matnyttigt. Tre mycket inspirerande och effektiva dagar. Kände mig väldigt ”påfylld” och ”pepp”!”

  Boka utbildningen

  Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1)

  Gör en intresseanmälan

  Din utveckling är vår högsta prioritet och med vår spetskompetens och expertis kan du känna dig trygg

  Alltid evidensbaserade metoder

  Vare sig du går en längre eller kortare utbildning hos oss utgår den alltid från evidensbaserad psykologisk forskning.

  Dina kursledare har spetskompetens

  Våra kursledare är alltid uppdaterade i enlighet med den senaste forskningen och har praktisk erfarenhet i hur man applicerar teori till att bli verklighet.

  Vi är experter på distansutbildning

  Vi har tio års erfarenhet av digital psykologi och de flesta av våra utbildningar sker på distans.