Integritetspolicy för Psykologpartners W&W AB

Din integritet är viktig för oss på Psykologpartners och vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Du kan känna dig trygg med att behandling av dina personuppgifter sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler och lagar.

Följande principer gäller när Psykologpartners hanterar dina personuppgifter:

  • Din integritet respekteras och skyddas
  • Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
  • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad vi behöver
  • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Eftersom vi har vårdavtal så hanterar vi också journaluppgifter som är extra känsliga.

Några vanliga exempel på behandling är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i vårt journalsystem och vårt kundregister samt i kommunikation med er.

Vilka personuppgifter samlas in

Inom företaget utförs bland annat behandling, handledning, grupp- och organisationsutveckling och utbildning. I alla dessa tjänster samlas kontaktuppgifter och i vissa fall personnummer in för att kunna fakturera med stöd av både avtalsgrund och rättslig grund.

Inom behandling samlas även känsliga uppgifter in från klienten som journalförs i särskilt system. Detta görs utifrån rättslig grund. För potentiella kunder samlas kontaktuppgifter in i sälj- och marknadsföringssyfte. Detta görs utifrån intresseavvägning.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Journaler sparas enligt Patientdatalagen, ekonomiska underlag sparas enligt bokföringslagen och övriga uppgifter enligt riktlinjer i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få information om vad vi registrerat om dig. Kontakta oss så ska vi snarast skicka dig den information vi har.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du inte längre har avtal med oss så tar vi bort dig ur våra system. Detta gäller dock inte patientuppgifter i journalsystemet och bokföring i ekonomisystemet, där särskilda lagregler gör att vi måste spara uppgifter enligt lagstadgad period.