Hållbar beteendeförändring

Grundarna av Psykologpartners – ett gäng drivna studenter på Psykologprogrammet på Linköpings universitet – har sedan starten för över 20 år sedan drivits av arbetet med beteendeförändring i en hållbar riktning.

Psykologpartners vill bidra till en bättre framtid, både för individer, grupper och organisationer.

Att forma en hållbar framtid tillsammans

Att arbeta som tjänsteföretag med psykologiska frågor, utbildning, handledning och ledarskap är i grunden en hållbarhetsfråga. Genom att ge andra redskap menar vi på Psykologpartners att vi gemensamt arbetar mot en hållbar framtid. För dig som individ, för dig som yrkesutövare och för dig som medarbetare, handledare och ledare.

Men arbetet är ständigt pågående och sträcker sig självklart långt över det sociala beteendet. Här får du en inblick i hur vi på Psykologpartners tänker kring vårt arbete med hållbarhet – i det stora och i det lilla. En informationssida som förändras i takt med att vi utvecklas framåt, ihop med er och för framtiden.

Illustration av ett träd ritat av en enda linje.

Ett nytt sätt att se på de Globala målen. Animationen är producerad av Azote för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Så bidrar vi för att uppnå de globala hållbarhetsmålen

Våra fokusområden

Nedan berättar vi mer om vårt ESG-arbete, planer vi gör för att ta oss i rätt riktning, vilka mätbara mål vi har och vill uppgradera allteftersom vi lär oss mer.

Vi delar med oss av lite tips på åtgärder och vill gärna få tips tillbaka som kan hjälpa oss vidare – häng med!

Metaforisk illustration på en människa som frodas i sitt arbetsliv

Klimat och miljö

Environmental

Denna del av hållbarhetsarbetet fokuserar på att minska Psykologpartners klimatavtryck och övrig negativ påverkan på natur och miljö.

Gröna Gruppen driver Psykologpartners gröna omställningsarbete på uppdrag av ledningsgruppen. Gruppen formulerar förslag på 3 års ambition respektive handlingsplan för närmaste år, genomför och följer upp samt återrapporterar till ledningsgruppen.

Två hjärtan av linjer. Metaforisk illustration för värme och kollegialitet.

Medarbetare

Social

Det handlar om hur vi skapar en social hållbarhet. Vi kan se på det utifrån ett internt och globalt perspektiv även om allt hänger ihop såklart.

Psykologpartners har länge sett det som självklart att tillsammans skapa en jämlik och hållbar arbetsplats och vi bygger verksamheten utifrån våra behov, medarbetarnas och företagets. Vi drivs av våra värderingar värme, kunskap, utveckling och mod.

Metaforisk illustration på utveckling i arbetslivet

Långsiktigt värdeskapande

Governance

Här handlar hållbarhet främst om att fortsätta driva bolaget på ett etiskt och moraliskt fint sätt.

Långsiktigt värdeskapande är också en viktig del av många av företagets beslut. Vi vill integrera hållbarhet i vår verksamhet och därigenom bidra till både egna och globala långsiktiga mål. På övergripande nivå är det viktigt att vi skapar system och policys för att kunna se och mäta att vi faktiskt gör skillnad.

Intervju med Jenny Curtsdotter

Ekonomichef på Psykologpartners

Hur tänker du kring Hållbarhet och hållbarhetsdrivet på Psykologpartners?

Psykologpartners har alltid varit ett miljömedvetet bolag men i och med det senaste årets mer fokuserade arbete inom ESG-ramarna har miljöarbetet fått en mer genomtänkt och strukturerad form. Vi har redan genomfört flera åtgärder som minskar bolagets klimatavtryck och vi kommer hela tiden till nya insikter som hjälper oss framåt.

Varför är det viktigt att tänka hållbart?

Vi behöver alla ta ansvar för den gröna omställningen. Vi kan inte vänta på politiken utan bör ta egna initiativ utifrån mottot att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vår strävan är att vara en förebild och inspirationskälla för andra; både individer och organisationer. Det är också klokt utifrån ett rent affärsmässigt perspektiv. Alla kommer behöva ställa om och den som är framåtlutad och tar lead kommer ha goda förutsättningar för sitt företagande i framtiden.

Vad är några av de viktigaste målen inom hållbarhet som du vill uppnå?

Att inte bara minska Psykologpartners klimatavtryck utan i samarbete med både våra leverantörer och kunder bidra till att minska även deras.

Vad ser du framåt för utmaningar och möjligheter?

I alla typer av utvecklingsarbeten är det härligt att kunna mäta framsteg. Att mäta ett bolags klimatavtryck är komplext, svårt och blir lätt en uppskattningsbonanza. Det är och kommer vara en utmaning framåt. Vidare, den gröna omställningen handlar mycket om att tänka om och tänka nytt. Ändra beteenden helt enkelt. Det kan vara svårt och jobbigt att i stunden se bortom det som man initialt tycker är negativt och begränsande. Men faktum är att det också kommer föra med sig en massa nytt och härligt som jag ser framåt emot att ta del av.

Hur gör hållbarhetsarbetet inom ditt område nytta för samhället i stort?

Förutom den direkta effekten av att Psykologpartners blir ett mer klimatsmart och hållbart bolag kan vi inspirera andra och visa på goda exempel. Ett grönt omställningsarbete i positiv anda ger ringar på vattnet!

Jenny Curtsdotter, ekonomichef på Psykologpartners. Foto: David Brohede.

Jennys tips!

  • Desto större serverutrymme verksamheten kräver, desto större energiåtgång och klimatavtryck blir det. Så till nästa arbetsplatsträff – be dina medarbetare ta med sina datorer och ta en stund för att rensa i mapparna på datorn. Mät före och efter och återkoppla resultatet!

  • Möjliggör för dina medarbetare att välja reconditionerade mobiler när det är dags att köpa nya eller byta ut. Använd både datorer och mobiler så länge det går och byt t.ex. trötta batterier eller trasiga skärmar istället för att köpa nytt. Och säkerställ att ni kan återvinna och sälja vidare de mobiler och datorer som gjort sitt inom er verksamhet.

Intervju med Petra Rudin

HR-chef på Psykologpartners

Hur tänker du kring Hållbarhet och hållbarhetsdrivet inom ditt område på Psykologpartners?

Med våra värderingar i ryggen vill vi verka för att alla medarbetare och kunder hos oss ska få känna psykologisk trygghet, att det är tryggt med vår kompetens, vår gemenskap och att det vi gör faktiskt leder till en förändring och förbättring. Då är det självklart för oss att sträva mot att skapa tydlighet kring uppdrag och rätt förutsättningar för våra medarbetare att kunna utföra sitt arbete. Lika lön för lika arbete, trygga och stödjande strukturer, kollegialt stöd och jämlika och individuella förutsättningar beroende på situation och person – det är något vi strävar efter att bygga.

Varför är det viktigt att tänka hållbart inom ditt område?

Hur vi mår och kommer till vår rätt som individer påverkar allt vi gör, hur vi tar hand om oss själva och varandra, hur förutsättningarna ser ut för att utvecklas och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle, i det stora och det lilla.

Vi utvecklas genom hela livet och kommer till vår rätt som individer i en kontext där vi får vara de vi är helt och fullt utan att bedömas utifrån diskrimineringsgrunderna eller andra normer. Det är en naturlig strävan för oss utan att påstå att vi inte har egna blinda fläckar. Vi behöver också gemenskap och stimulans som utmanar oss så att vi får utvecklas och växa, både som individer och professionella.

Vad är några av de viktigaste målen inom hållbarhet som du vill uppnå?

Vi når våra mätbara mål med jämlika löner, har låga sjukskrivningstal och relevant könsfördelning i ledande ställning, vilka är några av de typiska målen. Vårt fokus framåt handlar mer om att öka mångfalden så att vi bättre kan möta samhällets demografi. Vi vill också fortsätta utvecklas som medarbetare och samhällsmedborgare genom att fortsätta utveckla psykologiskt kapital – resiliens – hos oss själva och andra.

Hur jobbar du för att få med kollegor, medarbetare och samarbetspartners i ert hållbarhetsarbete?

Det är inte så svårt, vi har ett stort delat engagemang i att skapa en bra arbetsvardag tillsammans. Vi delar alla ansvaret för vårt hållbarhetsarbete. Medarbetarnas engagemang är högt, säkert drivet till en stark känsla av meningsfullhet, men också en stark känsla av att vara i en kontext som ger både socialt stöd och är utvecklande.

Vår verksamhet bygger på våra medarbetares kompetens och vilja att bidra. Vi samskapar vår verksamhet och verklighet varje dag genom att lyssna och involvera så mycket som går, både kring de förutsättningar som behövs för att utföra jobbet men också för trivsel och utveckling. Det finns mycket goda intentioner och vilja att hjälpa varandra.

Vad ser du framåt för utmaningar och möjligheter? Hur gör hållbarhetsarbetet inom ditt område nytta för samhället i stort?

Vår stora interna utmaning är mångfalden och perspektivtätheten, det finns flera skäl till att det är svårt att få till, men vi behöver söka de vägar som gör det möjligt. På samhällelig nivå behöver vi komma till ett hållbarare arbetsliv och här vill vi inspirera och inspireras till att söka nya vägar. Vi tror på att förstärka det som är positivt, så goda exempel vill vi gärna ta del och dela med oss av.

Petra Rudin är initiativtagare till Partnersveckan

Petras tips!

  • Var noga med KASAM – att skapa och utveckla en känsla av sammanhang och meningsfullhet på arbetsplatsen. Mät nivån på upplevd meningsfullhet och samhörighet, viktiga värden för en hållbar arbetsplats och jobba aktivt med frågorna.

  • Den viktigaste faktorn för ett högt medarbetarengagemang, något som påverkar hälsa och produktivitet, är hur samarbetet med chefen fungerar. Mät om relationen upplevs tillitsfull, träna samarbetet vid behov och följ upp för att säkerställa att den fungerar bra.

Intervju med Sara Hillbom

VD på Psykologpartners

Hur tänker du kring Hållbarhet och hållbarhetsdrivet inom ditt område på Psykologpartners?

För mig som VD är hållbarhet tudelat. Dels innebär det att vi som bolag bidrar till en bättre framtid med våra specifika tjänsteområden. Dels vill jag att vi tar stort ansvar för att minska våra CO2 utsläpp, styra vårt bolag ansvarsfullt med rätt värderingar och strukturer som kan skapa hållbara medarbetare och ledare, samt värna en jämställd, rättvis och inkluderande arbetsplats.

Varför är det viktigt att tänka hållbart?

Alla måste bidra och göra beteendeförändringar nu, för att våra barn och kommande samhällen ska kunna ha en framtid. Därför är det viktigt att ta sitt ansvar och hela tiden försöka göra bättre, inte minst inom privat sektor, där vi på Psykologpartners vill vara förebilder.

Vad är några av de viktigaste hållbarhetsmålen just nu?

Sett till våra tjänster är det ökad hälsa, lugna skolmiljöer och ett gott ledarskap.

Vi som bolag internt behöver arbeta vidare med perspektivtätheten. Vi är en likriktad organisation med enbart psykologer och här kan fler perspektiv berika oss och våra kunder i framtiden. Vi behöver också skruva ner våra utsläpp ytterligare ett snäpp.

Hur jobbar du för att få med kollegor, medarbetare och samarbetspartners i ert hållbarhetsarbete?

Jag upplever ett sug och en vilja att vara en del i det här arbetet och att finnas i en arbetsgemenskap där dessa frågor är viktiga. Att kunna mäta och ge feedback på framsteg är ett bra sätt att nå framgångar i förändringsarbete.

Sara Hillbom, VD på Psykologpartners. Foto: David Brohede.

Saras tips!

  • Beat last year! Hellre små steg i rätt riktning än att ge upp och inte tro att man kan göra skillnad.

  • Få med hållbarhet i era mål och handlingsplaner, bli tydliga i vad hållbarhet betyder för er och integrera det i verksamhetens alla göranden. Till slut blir det en naturlig del. Vi är inte hemma än men på väg i rätt riktning!

  • Mät och följ upp de förändringar ni vill åstadkomma! Dels för att förstå mer kring vilka insatser som ger effekt, dels för att motivera fortsatta insatser.