Välkommen till vår visselblåsarkanal

Vi ser gärna att du anmäler allvarliga missförhållanden – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via denna visselblåsarkanal.

Anonymitet

Brottsliga missförhållanden

Med allvarliga missförhållanden av allmänintresse i arbetsgivarens verksamhet avses bl a brott med fängelse i straffskalan, exempelvis bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande och tagande av muta och miljöbrott.

Icke brottsliga missförhållanden

Även andra missförhållanden omfattas av regleringen såsom brott mot lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Exempel på icke brottsliga men allvarliga missförhållanden är överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön.

Din rapport ska innehålla följande information:

  • Vilket allvarligt missförhållande du vill rapportera.
  • Var och när den hände (var så specifik du kan, datum och klockslag).
  • Eventuell dokumentation du har tillgång till. Om du saknar tillgång till dokumentation men vet att sådan finns, ange vilken typ och var den ska finnas.
  • Information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med det som hänt.

Hur din rapport hanteras:

Företagets styrelseordförande kommer att med utgångspunkt i gällande lagstiftning göra en inledande bedömning av din rapport för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för regelverket kring visselblåsardirektivet.

Om du inte valt att vara anonym får du en bekräftelse senast 7 dagar efter anmälan, att den mottagits. Styrelseordförande kommer sedan att informera dig om hur ärendet handlagts inom 90 dagar.

Psykologpartners visselblåsarformulär