Nyhet

Psykologpartners medverkar i stort forskningsprojekt med bl.a Karolinska Institutet

4 min läsning

Kan Virtual Reality förbättra vårdinsatser till barn och unga med aggressivt, trotsigt beteende?

Sedan hösten 2022 har Psykologpartners Digital Psykologi varit en del av Karolinska Institutets forskningsprojekt “Steg för steg – en stegvis vård för barn och ungdomar med trots och aggressionsproblematik”. Projektledare är docent Pia Enebrink, Karolinska Institutet och tillsammans med Amsterdams Universitet, Uppsala Universitet, VGR och Region Kronoberg arbetar vi med att utveckla och utvärdera en stegvis behandling för barn och ungdomar med trots och aggressionsproblem.

Den första behandlingsfasen innefattar ett digitalt föräldrastödsprogram, designat för att hjälpa föräldrar att hantera samt förebygga ilska och konflikter. Därefter randomiseras de familjer som fortsätter att ha svårigheter till tre olika behandlingsmetoder:

  1. En behandling med Virtual Reality för barn och ungdomar
  2. En behandling för föräldrar med Virtual Reality
  3. En fortsatt tillgång till föräldrastödsprogram med en digital coach.

För att förstå mer om projektet har vi intervjuat vår psykologkonsult, Camilla Söderberg.

Ett projekt i flera delar. Psykologpartners medverkar i ett stort forskningsprojekt och här ser vi två deltagare med VR-utrustning. 

Hej Camilla, vad är speciellt med detta projekt?

Projektet är det första i sitt slag som utvärderar om träning i Virtual Reality (VR), för både föräldrar och barn, kan vara en effektiv del av behandlingen för barn och ungdomar med aggressions- och trotsproblem i en svensk kontext. Forskning har visat att digitala föräldrastödsprogram kan vara effektiva för många familjer som kämpar med konflikter och trotsproblem. Dock framkommer det finns en mindre grupp där programmen inte har lika god effekt och projektets ambition är att nå även denna grupp.

Detta görs delvis genom att skapa ett målgruppsanpassat och användarvänligt digitalt program. Dessutom undersöks vilken typ av kompletterande insatser som kan vara mest effektiva i uppföljningsfasen.

Hur skulle VR kunna bidra till en förbättrad vård för denna målgrupp?

Genom VR ges möjlighet att simulera verkliga situationer i en virtuell värld och på så sätt träna på färdigheter att hantera och förebygga ilska. Färdighetsträning en viktig del behandlingsinsatser riktade till målgruppen, men kan ibland vara svårt att genomföra och motivera patienten till. Genom VR kan terapeuten spela olika roller såsom klasskamrat, förälder eller lärare i miljöer som skolan, hemma eller lekpark, och därmed skapa en mer realistisk upplevelse än ett vanligt rollspel.

VR-behandlingen för barn och ungdomar utgår från den holländska manualen Yourskills vilken i utvärdering visade lovande resultat gällande förmåga att hantera och förebygga ilska, samt en ökad motivation till behandling hos deltagarna. Vi hoppas därför att VR skulle kunna bidra till en ökad möjlighet att träna på färdigheter samt kanske även en högre motivation till behandling.

Den holländska manualen Yourskills används i forskningsstudien med bl.a Karolinska Institutet

Vilken roll har Psykologpartners i projektet?

Psykologpartners bidrar med erfarenhet av utveckling och implementering av VR-behandling i en klinisk miljö, samt med kunskap inom utformning av digitala behandlingsprogram. Vi tillhandahåller klinisk expertis och fungerar som en sammanhållande länk mellan forskare, kliniska verksamheter och teknikleverantörer.

Vad händer i projektet just nu?

Under hösten har vi genomfört den första utbildningen av behandlare tillsammans med postdoc Sophie Alsem från Amsterdams universitet. Sophie har tillsammans med professor Bram Orobio de Castro utvecklat och utvärderat den nederländska behandlingen Yourskills, som utgör grunden för vår svenska manual. Nästa steg involverar ett antal fokusgrupper med kliniker, föräldrar och barn för att testa det första utkastet av det digitala föräldrastödsprogrammet samt manualer och upplägg för VR-behandlingarna. Fokusgrupperna består av kliniker som arbetar med målgruppen, föräldrar med erfarenhet av barn med aggressionsproblem samt barn och ungdomar som lätt blir arga. Den input vi får kommer att användas som grund för förbättring och justering av behandlingsmetoderna inför nästa steg i projektet.

Vart vänder sig den som vill medverka i studien?

Om du är kliniker och vill dela med dig av din erfarenhet av arbete med denna målgrupp är du välkommen att delta i någon av våra fokusgrupper för att bidra med input angående behandlingsmetoder och utformning. Vi välkomnar även föräldrar med egen erfarenhet av att ha barn med trots- eller aggressionsproblem i våra fokusgrupper för att få deras perspektiv. För mer information, vänligen kontakta mig på camilla.soderberg@psykologpartners.se

PS. Är du nyfiken på mer inom Digital Psykologi? Kika på vårt tjänsteutbud inom digitala behandlingsprogram här och psykologisk design här.