Nyhet

Hur skapar chefer på högre nivå genomförandekraft i hela organisationen? Ny forskning från Psykologpartners!

3 min läsning

Inom Psykologpartners är vi specialiserade inom utbildning och träning av ledarskap. Vi satsar på kunskap och utveckling genom forskningsstudier inom olika områden. År 2024 har våra teamchefer Ellen Tormalm och Susanne Rådqvist tagit specialistexamen i arbets- och organisationspsykologi och bidragit till nya spännande rön. 

Indirekt ledarskap Psykologpartners

Utforska kraften i indirekt ledarskap – Hur ledare på högre nivå formar organisationer 

Det är väl känt att det högre ledarskapets betydelse är avgörande för att förstå dynamiken i dagens organisationer. Våra organisationspsykologper och teamchefer Ellen Tormalm och Susanne Rådqvist, har undersökt indirekt ledarskap för att identifiera konkreta framgångsfaktorer och vi har intervjuat dem om forskningsstudien.  

Hej! Vad skulle ni säga är utmaningen för dagens organisationer? 

Ellen: Dagens organisationer står inför stora utmaningar när det gäller att leda, organisera och hantera ökad komplexitet. Förändringstakten är hög, konkurrensen hård och behovet av att förbättra innovationsförmågan är ständigt närvarande. Styrideal fokuserar ofta mer på att leva upp till förväntningar än att ge verkliga lösningar, vilket kan leda till att komplexa problem hanteras otillräckligt. 

Hur kommer det sig att ni intresserade er för indirekt ledarskap och vad hoppades ni på för resultat? 

Susanne: Målet var att bidra till kunskapsutveckling. Vi ser i vårt arbete som organisationspsykologer en osäkerhet i vad man som ledning konkret ska göra för att systematiskt arbeta för en sammanhållen organisation. Vi såg också att det finns god kunskap och förståelse avseende det direkta ledarskapet med väl etablerade ledarskapsmodeller. Men vad gäller det indirekta ledarskapet finns det brister i kunskap och förståelse. Tidigare forskning tyder på att indirekt ledarskap kan ha en starkare påverkansgrad än direkt ledarskap, vilket skapade ett viktigt incitament för vår undersökning. 

Susanne Rådqvist på Psykologpartners

Susanne Rådqvist har tillsammans med kollegan Ellen Tormalm skrivit sin specialistuppsats och forskat på Indirekt Ledarskap med goda resultat. Bild: Helsingborg Stad, Vård & Omsorgsförvaltningen.

Hur blev resultaten – kunde ni bidra med kunskapsutveckling i studien? 

Susanne: Absolut, vår studie har väckt stort intresse. Sammanfattningsvis har alla centrala aspekter av vår modell empiriskt stöd i tidigare studier. Vi upptäckte också nya rön, som inte tidigare har synliggjorts i samma utsträckning. Det kanske mest intressanta var vikten av hur högre chefer interagerar med medarbetare i hela organisationen, och konsekvenserna av det. Dessutom betonades hur ledningsgruppen användes som styrmedel och hemmabas.  

Hur ser ni att indirekt ledarskap kan utföras – vilka är era andra viktiga fynd? 

Ellen: Vi vill framförallt betona följande nyckelbeteenden för högre ledare: 

  • Tillit: En förutsättning för effektivt indirekt ledarskap, byggs genom direkt interaktion. 
  • Feedbackloopar: Systematiska rutiner för att fånga upp feedback från hela organisationen.  
  • Integration av ledarskap och management: Båda aspekter interagerar och kan inte separeras. Strukturen är lika viktig som ledarskapet. 

Viktig forskning från Psykologpartners

Sammanfattningsvis – Vad är era reflektioner och medskick? 

Resultaten och vår modell erbjuder konkreta insikter och handlingsvägar för att stärka strategier för indirekt ledarskap. Genom att konkretisera och ge en tydlig ram kan organisationer få ett gemensamt språk och tydligare instruktioner. Detta ökar möjligheten att arbeta systematiskt med utveckling av det indirekta ledarskapet, vilket skapar en sammanhållen organisation som arbetar mot gemensamma mål med stark genomförandekraft. 

Tack Ellen och Susanne! Är du som läser intresserad av att fördjupa din förståelse för effektiva ledarskapsstrategier? 

Kontakta susanne.radqvist@psykologpartners.se och ellen.tormalm@psykologpartners.se för att ta del av studien och mer information om utbildning och träning av ledarskap!

Susanne Rådqvist och Ellen Tormalm ledarskap Psykologpartners