Nyheter

Till dig som är kund hos oss

Det är fortsatt speciella tider som råder. Spridningen av Covid-19 får effekter för företag, individer, anhöriga och samhällsmedborgare. Det är i lägen som detta extra viktigt att gå tillbaka till vad som är viktigast för oss alla. Att vi från alla håll i samhället hjälps åt i en situation som denna kommer vara helt avgörande.

Just nu fortsätter vi träffa de kunder som vill och har möjlighet att träffas och vi följer strikt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten förespråkar gällande hygien, både på våra mottagningar och på individnivå. Vi kan komma att ändra våra riktlinjer i enlighet med att Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi håller er uppdaterade om detta här på vår hemsida.

För de som har begränsningar i sin verksamhet gällande resor och rörlighet så har vi lång och dokumenterad erfarenhet av bra och säkra lösningar för att mötas på distans, till exempel via video, telefon eller andra digitala alternativ. Det gäller alla våra tjänster för individer, grupper och utbildningar. Känner du dig osäker – ta gärna kontakt.

Här finns information för dig som är kund hos BanyanCenter.

Har du frågor om aktuell utbildning hos oss, kontakta utbildningssamordnare anna.klockner@psykologpartners.se

Har du funderingar så ta gärna kontakt med oss. Vi ser till att vara extra tillgängliga just nu och för gärna dialog om hur vi gemensamt ska lösa de situationer som uppstår när verksamheter ska fortsätta sin vardag och samtidigt skydda vårt samhälle från ytterligare spridning av coronaviruset.

Med vänlig hälsning
Sara Hillbom, VD, Psykologpartners

Ny universitetsutbildning ska öka trygghet och studiero i skolan

IBIS går hand i hand med elevhälsans uppdrag och har ett stort forskningsstöd. Den har visat sig leda till lugnare klassrum med minskad frånvaro, minskad mobbning och förbättrade skolprestationer.

Tre av tio elever i femman upplever att andra elever stör dem på lektionerna och i nian är det sex av tio elever som störs av kamraterna, enligt Skolinspektionens skolenkät 2020. Bristande studiero i svenska skolor har även uppmärksammats bland annat i rapporter från OECD. IBIS-modellen är ursprungligen ett amerikanskt program som i Skandinavien redan tillämpas i Norge och Finland. Ett forskningsteam har tillsammans med skolpersonal i Uppsala under två års tid utvecklat en svensk version av modellen som i dagsläget används av 20 skolor. Utgångspunkten är att hela skolan samverkar, att beteendeanalys och datadrivet beslutsfattande tillämpas samt att fokus ligger på positiv kommunikation, goda relationer mellan lärare och elever samt tydliga förväntningar. 

Ett övergripande förhållningssätt
IBIS-modellen organiseras inom ramen för elevhälsan och utvecklingsarbetet och implementeringen av IBIS-modellen leds av en IBIS-instruktör. Teamet brukar bestå av 5–6 personer: rektor, pedagoger, elevhälsopersonal och ofta representant för andra skolpersonalkategorier. Teamen träffas regelbundet och de får utbildning och handledning en gång i månaden.

Målet är att pedagoger och annan skolpersonal i skolan skapar en arbetsmiljö i klassrummen och på skolgården där fokus ligger på att ligga steget före. 

För mer information, kontakta gärna:
Malin Angberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling på Psykologpartners:
telefon: 072 389 47 91
e-post: malin.angberg@psykologpartners.se

Martin Karlberg, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet:
telefon: 070-8182992
e-post: martin.karlberg@edu.uu.se

Om IBIS-programmet vid Uppsala universitet
Uppdragsutbildning för IBIS-instruktörer utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support). Utbildningen riktar sig till skolpersonal på grundskola och gymnasieskola och ger 7,5 högskolepoäng. Kursen är uppdelad på fem kurstillfällen. 

Om Psykologpartners
Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag och har specialistpsykologer och specialistkompetens inom digital-, klinisk- och pedagogisk psykologi samt inom organisation och ledarskap. Idag består Psykologpartners av 100 medarbetare på sju orter – Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå och med huvudkontor i Linköping.

Samarbete med Uppsala Universitet

I höst startar vi ett samarbete med Uppsala Universitet där vi tillsammans kommer utbilda instruktörer i IBIS – Inkluderande beteendestöd I Skolan.

Vad är IBIS-programmet?

IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

Syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer.

Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter.

Kontakta Malin Angberg, malin.angberg@psykologpartners.se eller Martin Karlberg, martin.karlberg@edu.uu.se för mer information om kursen.

Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT)

Fysiska träffar och på distans

Psykologpartners anordnar Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 4 terminer, start ht 2020.
Malmö HT 20; fysiska träffar
Stockholm och Umeå HT 20; fysiska träffar och på distans
Linköping; VT 21; genomförs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Utbildning för dig i ett människovårdande yrke, som träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling. Psykologpartners är Nordens ledande psykologföretag med 20 års erfarenhet av behandling, handledning och utbildning riktat mot individer och företag. 

Pröva-på-distans-föreläsning via zoom 1/6 kl. 16.00-17.15. 
Presentation av kursledare och utbildningen,
zoomfunktionen och en halvtimmesföreläsning. 
Anmäl ditt intresse: torun.kallings@psykologpartners.se

Vi är unika och håller högsta kvalitet! Vi är kort sagt mer än ett utbildningsföretag. Sedan starten 2000 är vår vision att göra världen bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapiutbildningen av detta driv. Psykologpartners har hållit grundläggande psykoterapiutbildningar sedan 2003 och kvalitetssäkrar och utvecklar den löpande.

”Psykologpartners har arbetat med lösningar på distans i snart 15 år. Det är en självklarhet att vi ska leverera det vi gör digitalt med samma kvalitet som när vi ses fysiskt. Vi har lärt oss mycket på kort tid och fortsätter att utveckla våra utbildningar så att de inte bara passar det digitala formatet, utan att även ger ett mervärde i form av de möjligheter som finns när utbildningen sker på distans.”

Kristofer Vernmark, leg psykolog, fil dr,
affärsområdeschef klinisk och digital psykologi.

Du får grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder. Du lär dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska. Under utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att under handledning självständigt kunna arbeta med kognitiv beteendeterapi. Denna grundutbildning kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

Undervisning av lärare och föreläsare med spetskunskap. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.

Självkännedom och professionell utveckling ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka dig inför kommande uppgifter som behandlare.

En mix av distansföreläsningar och träffar på plats i Stockholm eller Umeå. Deltagare oavsett bostadsort, tar del av undervisning och handledning av några av våra bästa utbildare i Sverige. Distansinslagen även kan göra det även lättare för dig att få ihop studier med arbete, relationer och fritid på ett hållbart sätt. Distansföreläsningarna i realtid, skapar värdefulla möten mellan deltagare och föreläsare. Teori varvas med praktiska inslag i digitala grupprum. Samtidigt värnas om möten på plats, för att träna tillsammans, möjliggöra återkoppling och bygga nätverk för framtiden.

Utbildningen kan komma att genomföras på distans, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer och ansök här!

Välkommen att ansöka till utbildning med nöjda utbildningsdeltagare

Psykologpartners anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020. Utbildningen sträcker sig över 4 terminer, och vänder sig till dig med ett människovårdande yrke som i ditt arbete träffar brukare, klienter och patienter i stöd och behandling.

Vi är unika och håller högsta kvalitet
Vi är Nordens ledande psykologföretag med lång erfarenhet av behandling, handledning och utbildning för individer och företag. Vi har cirka 20 år i branschen och över 100 anställda psykologer. Vår drivkraft och vision är att världen kan bli bättre med hjälp av kunskap om beteendeterapi. Självklart genomsyras den grundläggande psykoterapi-utbildningen av denna vision. Den här utbildningen har vi hållit sedan 2003 och vi kvalitetssäkrar och utvecklar vår utbildning löpande. De lärare och föreläsare som är knutna till utbildningen har spetskunskap inom det område eller den metod som undervisningen avser. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet som både behandlare och inom KBT-handledning och utvärderingar av handledningen visar på mycket stor nöjdhet bland deltagarna. Vår övertygelse är att du skall bli skarpast på att förändra beteenden.

Du får en grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder.
Under utbildningen kommer du få lära dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, forskningsmetodik samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska och du kommer efter utbildningen inneha de kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta självständigt med kognitiv beteendeterapi. Detta är en grundutbildning som kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

I undervisningen får du kunniga föreläsare som löpande uppdaterar sina områden, för att göra dig till den vassaste behandlaren. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt och du kommer att märka att teorin underlättar för dig i den dagliga verksamheten.

Klientarbete är ett viktigt sammanhang för grundlig inlärning av såväl bedömning som metoder för förändring. Du behandlar under handledning tre patienter med olika problembild, för att få en bredd i de terapeutiska erfarenheterna.

Självkännedom och professionell utveckling. Utbildningen ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter på dig själv. Syftet är att stärka deltagaren inför kommande uppgifter som behandlare.

Hösten 2020 håller vi utbildningen i: Malmö, Stockholm och Umeå.

Läs mer och ansök här!

.

Våra beteenden förändras när vi möts digitalt

Vet du vad digital restid är? Här svarar två av våra psykologer på frågor om digitala möten. Inom Psykologpartners Digital psykologi har vi lång erfarenhet av digitala möten och utbildningar och har genom åren hunnit tänka och utveckla våra tjänster efter våra lärdomar och forskning.

Jag samtalade med Sara Herring, leg. psykolog och Johan Edbacken, leg. psykolog och Teamchef som båda jobbar med digital psykologi på Psykologpartners.

Vad händer när vi möts digitalt istället för fysiskt?

Johan: ” Det är lätt hänt att det blir mer fokus på uppgift snarare än relation. Jag skulle säga att ett fysiskt möte ofta blir lite längre, på gott och ont. Men här är det jätteberoende av hur väl förberedd man är. Om deltagarna ser varandra bra, hör varandra bra och är vana vid formatet är det ganska liten skillnad skulle jag säga”.

Sara: ”Man tappar så klart vissa aspekter av kommunikationen när man flyttar över möten från det fysiska rummet till det digitala. Alla små uttryck och signaler vi använder oss av i mötet med andra IRL går inte fram lika tydligt när man möts digitalt.”

” Jag tänker också att ett digitalt möte låter deltagarna träffas på ett mer jämbördigt plan. Alla sitter på “sin planhalva” och fysiska aspekter av en person blir inte lika framträdande som de blir i rummet.”

Johan: ” Ja, det är ju så också att när deltagare syns dåligt på grund av exempelvis motljus, hörs dåligt eller inte alls, eller tittar på sin skärm istället för i kameran, finns också risk att få sämre kontakt med varandra än när man träffas digitalt. Här måste man aktivt anstränga sig för att övervinna de nackdelarna eller; det digitala mötets egenskaper, annars finns en klar risk för sämre möten.”

 Vad skulle du säga är det som skiljer sig mest från ett fysiskt möte?

Sara: ” Helt klart behovet av att ha en bra struktur, eller “mötesetikett”. Det är ju viktigt vid alla möten, men det blir extra påtagligt vid digitala möten.”

Johan: ”Jag tänker att det blir mer formellt. Surret om väder och vind och om bilen går bra sker inte lika spontant.”

Vilka tre saker ska man tänka på vid ett digitalt möte?

Sara:
1. Ha en bra teknisk plattform/lösning på plats. Det gäller även “tillbehören”, som hörlurar och mikrofoner. Dålig teknik kan förstöra ett bra möte! 

2. Mötesetikett och mötesstruktur. Man måste ha en överenskommelse mellan mötesdeltagarna. Exempelvis; Vid ett digitalt möte kan det skapa mer osäkerhet om du till exempel är sen, än vad det skulle gjort vid ett fysiskt möte. Betyder din sena ankomst att tekniken inte fungerar, är det något problem som måste lösas i och med att du inte är med? 

När det gäller mötesstruktur är det exempelvis viktigt att presentera en tydlig agenda med planerade pauser om det är ett längre möte. Människor är mindre benägna att ta en behövlig toalettpaus om de sitter framför en kamera och måste annonsera det i det digitala rummet, jämfört med om de kan smita iväg ordlöst från konferensbordet. Det kan skapa onödig stress som i slutändan påverkar mötet. Sen är det även bra att ha en tydlig ordförande som leder mötet och fördelar ordet för att undvika att deltagare pratar i munnen på varandra, eller att vissa deltagare inte blir hörda på grund av eventuell osäkerhet inför ett nytt medium.

3. Ha backup för om och när tekniken fallerar. Se till att på förhand ha telefonnummer till deltagare och eventuellt andrahandsval av teknisk lösning för digitalmöte som kan sättas igång snabbt. Vi har alla varit med om teknikstrul, och vi kommer alla vara med om fler tillfällen när det inte går som vi tänkt oss. 

Johan:
1. Att man loggar in i god tid före mötet börjar. Räkna det som digital restid. Då alla deltagare tar bort distraktioner på datorn, testar ljud och bild, sätter sig där belysningen är bra osv. Bonustips är att välkomna deltagare 10 minuter före utsatt tid för att surra lite.

2. Uppmuntra alla att delta med kamera på. Personer som inte syns tenderar att ta och få mindre plats. Om man är fler än fem deltagare är det bra om alla stänger av sin mikrofon när de inte pratar. 

3. Om den som leder mötet bara får tänka på en sak så är det att fördela ordet.

4. Ett bonustips är att det helt plötsligt kan bli lättare att variera frekvens och längd på mötena. Din grupp kanske ses länge och sällan i vanliga fall pga restid och logistik? Om ni går över till digitala möten uppstår möjligheten att ses oftare och kortare istället, vilket jag tror kan passa många. 

Finns det några ”mötesfaror”?

Sara: ”Då skulle jag säga att utan struktur kan ett digitalt möte bli mer ansträngande än hjälpsamt, det är en fara”.

Johan: ”Att man ”betar av” mötet istället för att låta det fylla fler funktioner än bara lösa uppgifter. Man kan ju exempelvis jobba med olika former av interaktivitet, pauser och även att variera helgrupp vs mindre grupper under dagen”.

Vi antar ju alltid olika roller i grupp och på möten, hur blir det när man träffas i grupp digitalt?

Sara: ”På ett sätt kan våra olikheter tonas ned när man får delta från sin spelplan. Till exempel kan personer som inte är lika aktiva på fysiska möten känna sig mer bekväma att ta plats. Men det kan även bli tvärtom, att personer som drar sig för att göra sig hörda i normala fall tycker att det blir extra jobbigt när man dessutom ser sig själv i bild och kanske har en viss fördröjning av ljud.

Plus att vikten av turtagning ökar med fler deltagare. Om det är 15 mötesdeltagare kanske man helt får släppa fria diskussioner, och endast jobba med att ställa frågor via chatten och bara slår på mikrofonen när man bjuds in i diskussionen av mötesledaren. Vid färre deltagare är det nog bättre att försöka göra som man brukar.”

Vad kan man säga om skillnaden på möteskvalitet, eller det som kommer ur möten? Är det lika kvalitativt (eller bättre kvalitet?)

Sara: ”Många gånger kan det bli bättre utkomst av ett digitalt möte, mycket tack vare att behovet av struktur gör det lättare att utföra åtgärder och följa upp efter mötet.”

Johan: ”Instämmer! Man kan få mer gjort. Men en kvalitetsskillnad kan vara att man bygger mindre relation. Alltså att resultatet för att lösa problem kan vara samma, men att det finns en risk att exempelvis kreativitet/innovation och relationsbyggande försämras om man inte aktivt jobbar med det.”

Är det här ett forskningsfält som är i uppåtgång?

Sara: ”Jo, men det måste man säga. Tänk på hur stor plats det digitala rent allmänt har idag inom arbete, skola, universitet och hälsa (https://div.socialstyrelsen.se/det-har-ar-e-halsa). Om man gör en sökning på orden “digital” och “meetings” på Google Scholar (söktjänst för vetenskapliga artiklar) ger det ett resultat på 1 160 000 artiklar.”

Hur tror du att den här perioden med pandemin kommer påverka digitaliseringen hos individer och arbetsplatser?

Johan: ”Det accelererar utvecklingen något oerhört. Processer som legat i pipen i flera år drivs nu på och genomförs på dagar eller veckor! Den digitala mognaden kommer att ha ökat på ett sätt som jag inte tror vi har sett tidigare.  Arbetsplatser som tidigare inte tvingats träffa kunder, hålla digitala möten eller delta i digitala utbildningar lär sig det nu. Jag tror att det kommer leva kvar och att vi både kommer bli mer vana och ha högre förväntan på digital tillgänglighet efter pandemin.”

Sara: ”Håller med och det kommer att tvinga både arbetsplatser och individer att snabba på sina digitaliseringsprocesser. Den kanske även kommer att hjälpa oss förstå vilka möten som är på riktigt nödvändiga, och hjälpa oss att förbättra vår mötesetikett och struktur!”

Johan: ”Sen ska man nog reflektera lite, det kan finnas en anledning att man vill skynda långsamt med att införa nya metoder och arbetssätt.”

Tror du att vi kommer ha ett annat förhållningssätt till hur vi arbetar efter pandemin (var man förlägger sitt arbete, vilka verktyg man använder)?

 Sara: ”Tack vare att vi har varit tvungna att bekanta oss med nya verktyg (digitala mötesplattformar, föreläsningsverktyg etc) kommer vi i fortsättningen att vara mer bekväma att använda dessa, och få en större “beteenderepertoar” vad gäller hur vi utför våra arbetsuppgifter. Det kommer bli spännande att följa!”

Vill du läsa mer om vad vi gör kring digital psykologi, läs mer här!

/Marina Krig, Psykologpartners.

iGRUPP – uppdaterade program med användarvänlig design

Psykologpartners gruppbehandlingar kommer nu i reviderad version och med nya pedagogiska filmer.

Våra program har fått en ny layout vilket vi ser att våra kunder och klienter uppskattar, säger Ella Radvogin som arbetat med programmen sedan start. 

iGRUPP används redan inom primärvård, företagshälsovård och psykiatri. I Psykologpartners utbud finns gruppbehandlingar för stress, oro, ångest, depression och sömnproblem. De olika inriktningarna och det digitala stödverktyget gör att iGRUPP kan anpassas på ett flexibelt sätt och utifrån skiftande behov hos både behandlare och klienter. 

Vår förhoppning är att våra grupprogram ska nå ut till ännu fler som behöver hjälp med sitt mående. Vi vill vara med och stötta verksamheter i arbetet med att förkorta väntetiden till effektiv psykologisk behandling. Vi ser att iGRUPP behövs där ute, fortsätter Ella.

Vill du veta mera om iGRUPP?

Kontakta Ella Radvogin, ella.radvogin@psykologpartners.se                   
Maria Lalos, maria.lalos@psykologpartners.se

Nu finns resultatsäkert verktyg för att utveckla chefer och organisationer och som gör dig till en attraktiv, relevant arbetsgivare nu och i framtiden

Chefoskopet hjälper dig göra det nödvändiga jobbet för att få en effektiv organisation, kunna göra skillnad för kommuninvånarna/brukarna och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Chefoskopet ger stöd i att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar så att de kan utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Detta är betydelsefullt för chefen och medarbetaren, arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet. Och resultatet påverkar både de man finns till för och kostnaderna.

Att som arbetsgivare erbjuda en frisk och fungerande arbetsplats är det som i framtiden kommer avgöra huruvida man är en attraktiv arbetsgivare eller inte.

Resultatet av forskningen gjord i samband med Chefoskopet visar tydligt att just detta är avgörande. Läs mer om forskningen bakom här!

Att processleda är ett utmanande och viktigt uppdrag
Alla större förändringsarbeten kräver en god förankring hos ledning. Här berättar Susanne Rådqvist, organisationspsykolog om vikten av processledning.

Att processleda är ett utmanande och viktigt uppdrag. Här avgörs vilken effekten i genomförandet blir. Genom vår gedigna kunskap och erfarenhet bidrar vi till att sätta forskningen och verktyget Chefoskopet i samband med alla andra organisatoriska hänsyn såsom organisationsstrukturer, förändringsarbete, ledarskap, arbetsgrupper och team, motivation och medarbetare.

Vi på Psykologpartners hjälper dig facilitera och processleder själva genomförandet.

För att veta mer om Chefoskopet och om hur du kan utveckla din verksamhet för framtiden, kontakta oss på Psykologpartners.

Resultatet från verksamheter som använt Chefoskopet
Psykologpartners fick förtroendet att delta som samarbetspartner och att processleda kommunledningsgrupper från Lomma, Kävlinge och Burlövs kommun.

Här kan du ta del av deras tankar efter arbetet:

Här kan du läsa mer om Chefoskopet!

Kontakta oss om du vill veta mera eller diskutera förutsättningslöst.

Nu presenterar vi vårens utbildningsutbud för 2020

Vårens kursstarter ges på flera orter och handleds av kunniga och erfarna psykologer som alla kan exemplifiera teori med praktik. 

pennor KBT

Nu presenterar vi våra populära utbildningar, grund, – fördjupnings och specialistutbildningar, med kursstarter våren 2020. 

Ett axplock ur utbildningskatalogen: 
– Flera olika utbildningar i internetbehandling på olika orter i Sverige 
– Grundkurs och fördjupningskurs i MI (Motiverande samtal) och chefskursen; Verktyg för ett transformerande ledarskap. 
– Grund- och fördjupningskurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
– Specialistutbildningen Specialistkurs Processbaserad KBT – från teori till praktik.

Vi har sedan verksamhetsstart gett utbildningar till privatpersoner, företag och organisationer. Våra utbildningsdeltagare finns bl a inom skolhälsovård, chefs- och organisationsutveckling samt bland psykologer.

De handledande specialisterna har både praktisk erfarenhet och är uppdaterade kring forskning och utveckling inom sina områden. Psykologpartnersolika organisationers behov. 

Läs mer om Psykologpartners mångfald av utbildningar inom pedagogik, organisationsutveckling och psykologi.