Nyhet

Psykologpartners bygger ett nytt digitalt behandlingsprogram för ätstörning!

7 min läsning

Medarbetare på Psykologpartners i arbete med ett nytt digitalt behandlingsprogram för ätstörning

Idag består vår programfamilj av Adhd-hjälpen, Ångesthjälpen, Ångesthjälpen Ung, Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Sovhjälpen och Stresshjälpen med ytterligare ett program.  Vad det nya programmet ska heta kommer beslutas senare, men det kommer rikta sig till alla som själva upplever att deras upptagenhet av mat/ätande/kropp och vikt får negativa konsekvenser i livet.

Vårt affärsområde Digital psykologi är just nu mitt uppe i processen att bygga programmet som, om allt går enligt plan, kommer lanseras årsskiftet 2023-2024. Som del i processen har teamet setts i Linköping för en workshop med Ulrika Gotthardsson från Uttryckeriet (till höger i bild) och vi tog tillfället i akt att intervjua gänget för att ta reda på mer om den nya programmet.

Hej! Vi har ett nytt program på gång, varför föll valet på just ätstörning?

Det har varit en induktiv process i att vi lyssnat in de regioner vi samarbetar med idag. Det saknas fortfarande nationella behandlingsriktlinjer vilket gör det extra svårt för verksamheter och behandlare att möta den här gruppen, något vi fått höra återkommande. Det gäller inte minst inom primärvården, som är det vårdsammanhang den här insatsen utformas för. Det finns ett stort glapp mellan de som är i behov av hjälp och de som faktiskt söker och får hjälp, innan problemen har blivit så pass allvarliga att det krävs specialiserad vård. Samtidigt vet vi att tidiga insatser är jätteviktiga för att bryta ätstörningsproblematik!

Vi hoppas att det här programmet ska fylla något av det här glappet, både genom att sänka tröskeln för att söka hjälp men också som ett stöd till alla behandlare som möter den här gruppen.

Berätta mer! Vilka kommer bli slutanvändare av programmet?

Vårt nya program kommer erbjuda hjälp till alla dem som kan känna igen sig i att fokus på mat, kropp och vikt tar över livet för mycket. Det kommer vara transdiagnostiskt, eftersom personer med ätstörningssymtom ofta faller lite mellan de diagnoser som finns på området idag. Dessutom tenderar problembilden att ändra sig över tid. Med det sagt är det alltså en bred grupp av slutanvändare som vi förväntar oss kunna välkomna till programmet.

Hur ser behovet på behandlarsidan ut?

Eftersom det idag saknas nationella riktlinjer i Sverige för hur ätstörning ska behandlas ser vi att behovet finns på fler plan. Dels behövs en sammanhållen insats som vilar på den evidens som finns på området idag, som kan stötta behandlaren i det dagliga, praktiska arbetet. Men det behövs generellt också mer kunskap och förståelse för patientgruppen i stort. Eftersom det är behandlarna som i slutändan ska jobba med programmet är deras perspektiv jätteviktigt! Därför har vi alltid det med oss när vi utvecklar internetbehandlingsprogram – att det ska fungera att använda i deras vardag och verksamhet.

Hur ser processen ut när ett nytt program skapas?

Det första vi gör är att undersöka behoven, förstå den bakomliggande forskningen som finns och självklart målgruppen. Det är många olika parametrar som behöver tas med och vara i vårt konstanta fokus under hela resan. Det sträcker sig från det initiala behovet och användarperspektiven ner till detaljnivåer kring vilket språk som ska användas för att passa alla berörda parter.

Kännetecknande är att vi försöker tänka på alla stora frågor tidigt i processen och alltid jobbar med att involvera slutanvändare både i form av behandlare och den tilltänkta målgruppen för att programmen i slutändan ska kunna hjälpa så många som möjligt.

Var är ni just nu i processen?

Just nu är vi en beslutsprocess kring flöde, upplägg och språkliga frågor med målgrupperna i fokus. Vi jobbar tvärvetenskapligt och tar in kompetens både inhouse och externt. Ett exempel är den fantastiska workshop vi haft idag med Ulrika Gotthardson!

Tillsammans med andra experter kan vi på ett tvärvetenskapligt plan vässa vår kompetens i arbetsprocessen. Vi utvecklas ständigt! Med många program i ryggen samt erfarenheterna i att både bygga, leverera, implementera, och utbilda samt handleda i dessa program har vi idag en unik kompetens vilket möjliggör för fler och mer avancerade program framöver.

Just nu beslut kring språk, alltså. Vad kommer härnäst?

Nästa steg är riktigt spännande – vi kommer då börja involvera våra målgrupper och användare ännu mer. Det kommer handla om att behandlare och patienter får börja tänka och tycka till kring konceptet i sin helhet men också kring utvalda delar och låta detta guida oss i produktionen framåt.

Spännande! Programmet lanseras skarpt i årsskiftet 2023/2024. Vilka aktörer kommer kunna ta in programmet?

Precis som våra andra program kommer även detta framförallt kunna finnas tillgängligt för patienter genom vårdguiden 1177 och plattformen ”stöd och behandling”. Med det sagt finns det möjlighet för privata verksamheter att köpa in programmet. Därtill har vi på Psykologpartners en egen psykologmottagning på www.kbtonline.se där programmet kommer vara tillgängligt för den som söker vård privat.

Det är en stund kvar till dess att programmet går live. Var kan den som idag upplever ätstörningsproblematik få hjälp?

Det är som sagt viktigt att söka vård tidigt. Det kan vara svårt att själv avgöra hur stora problemen blivit om det skett en gradvis förändring. Därför är det bra att vända sig till exempel till sin vårdcentral, ungdomsmottagning eller “första linjen” inom barn-och ungdomspsykiatrin för att få hjälp att kartlägga lite närmare i ett första skede.

Vi vill också passa på att lyfta Frisk och Fri, riksföreningen mot ätstörningar som på olika sätt stöttar både de som själva drabbats och deras närstående. För den som drabbats av bulimi eller hetsätningsproblematik finns redan idag NÄRA, en internetbehandling som ges via Stockholm center för ätstörningar (SCÄ).

Det är positivt att det är många som jobbar för att förbättra vården och göra den mer tillgänglig för den här ganska komplexa gruppen. Eftersom det finns ett så stort glapp idag mellan de som över huvud taget söker vård och de som får rätt hjälp i tid har det känts extra viktigt för oss att fundera på vad vi kan göra från vårt håll!

En grupp av medarbetare från Psykologpartners som arbetar med det nya digitala behandlingsprogrammet för ätstörning.

Från vänster: Elin Melander, Emma Gårdbro, Jenny Katalinic, Linnea Helfrich, Kajsa Trogen Thunberg, Johan Edbacken (med Camilla Söderberg, Louise Serenhov och Jaqueline Levi online!) och workshopledaren kring språk, Ulrika Gotthardson.

Tack för era svar kring det nya programmet! Är du nyfiken på våra digitala behandlingsprogram eller vill du veta mer om våra designprojekt? Här kan du möta våra kunder och här hittar du till vårt affärsområde Digital psykologi som tillhandahåller tjänster runt om i hela Sverige och såklart online.