Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vi utvecklar högpresterande och konkurrenskraftiga organisationer. Vi arbetar värderingsbaserat och stöttar er i ert arbete att skapa en organisationskultur som stödjer de värden ni har valt som viktiga.

Vi arbetar strukturerat med vetenskapliga metoder för att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Vi på Psykologpartners arbetar med organisationsutveckling i kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata företag i varierande storlek. Exempel på uppdrag vi utför är sammanslagningar, visions- och värderingsarbete och arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Vårt arbetssätt grundar sig i modern inlärningspsykologi och systemteori. Vi arbetar med metoder som har gediget stöd i forskning, med fokus på konkreta beteenden som leder till varaktig förändring och förbättring.

Har du frågor om våra tjänster för företag och organisationer?

Magnus Stalby
Affärsområdeschef
0708-23 50 84
magnus.stalby@psykologpartners.se

Kontakta

Exempel på våra metoder inom organisationsutveckling

Arbetet startar med en grundlig analys av era förutsättningar och behov – med fokus på beteenden som ligger i linje med er organisations värderingar och mål. Under genomförande och implementering handlar det om att systematiskt förstärka beteenden som leder till önskade förändringar. Vår erfarenhet visar att det är ett arbetssätt som skapar en lärande och hållbar organisationskultur och en mer effektiv organisation.

OBM (Organizational Behavior Management). Modern inlärningspsykologi möter, tillsammans med systemteori, organisationen på flera nivåer samtidigt, i syfte att främja beteenden som leder till varaktig förändring och förbättring. Involvering av både ledning och medarbetare skapar en gemensam förståelse för det förändrings- eller utvecklingsarbete som ska genomföras.

BBS (Beteendebaserad säkerhet) är en uppsättning vetenskapliga metoder som används för att skapa en kultur präglad av säkerhet.

Vi identifierar vad som hindrar säkra beteenden och designar och implementerar strategier som säkerställer att arbetsmiljö, rutiner och policys stödjer säkra beteendevanor. Genom att analysera och kartlägga verksamheten hjälper vi våra kunder att skapa en arbetsmiljö som leder till att säkra beteenden blir det självklara valet.

Vi betonar även vikten av ett ledarskap som prioriterar säkerhet lika mycket som produktion och kundservice.