Kundberättelse

Orion Pharma Scandinavia når nya höjder med NPS-värde 94

”Nu efter insatsen är allt väldigt konkret. Alla har gjort sina actions och förflyttats i sitt ledarskap. Cheferna blir mer transparenta och det är accepterat att man pratar med kollegor kring vissa behov och eventuella utmaningar”
Jesper Qvist-Pedersen

VD Orion Pharma Scandinavia

Läkemedelsföretagets utvecklingsresa — Med stöd av Psykologpartners

Orion Pharma Scandinavia ville samla alla sina chefer under ett forum och hitta ett gemensamt sätt att utvecklas som bolag. De kontaktade Psykologpartners.

Orion Pharma Scandinavias utvecklingsresa har nått nya höjder.

Orion Pharma Scandinavias utvecklingsresa har nått nya höjder.

Orion och Psykologpartners har utvecklat samarbetet under några år. Under 2023 skapade Orion tillsammans med Anton Tollin och Ola Jameson, leg. psykologer med specialistinriktning arbets- och organisationspsykologi, ett ledarutvecklingsprogram som bolaget blev mycket nöjda med. 

— Vi anlitade Psykologpartners för att hitta ett gemensamt utvecklingssätt för bolaget. Att kunna ha en gemensam chefsutbildning för alla involverade var vårt önskemål. Vi ville bygga något tillsammans som bolag och ha ett gemensamt utvecklingsförlopp för alla chefer, säger Jesper Qvist-Pedersen, VD Orion Pharma Scandinavia. 

Orion Pharma grundades 1917 av ett par finska apotekare och är idag ett av Nordens ledande läkemedelskoncerner. Deras produkter säljs i 100-tals länder över hela världen. 

— Vi är ett läkemedelsföretag och vi har just nu ett extremt läge i världen. Alla behöver ta ledarskap på allvar och vi har haft samarbete med Psykologpartners i ett par år nu och därför inledde vi ett nytt program med dem även denna gång, fortsätter Jesper Qvist-Pedersen. 

Psykologpartners ledarskapsprogram föranleddes av många frågor

Monica Hellström, HR-chef på Orion Pharma Scandinavia

Monica Hellström, HR-chef på Orion Pharma Scandinavia

Vad är det som krävs för att vara chef eller ledare på Orion? Vilka krav har vi på Orion som bolag? Dessa var några av de frågor som låg till grund för att hitta ett bra och givande program. 

–Vi sökte en samsyn och samling kring dessa frågor hos alla chefer som jobbar här, säger Monica Hellström, HR-Chef på Orion Pharma.

Vi tycker det är viktigt att hitta ett gemensamt forum där våra chefer kan utvecklas, Monica Hellström

Vi inledde dialogen med Psykologpartners och många frågor ställdes för att hitta rätt innehåll. När vi beskrivit för Psykologpartners vad vi hade för behov formulerades ramar för ett möjligt samarbete.

Jag diskuterade med vår VD Jesper och vi justerade tillsammans utefter våra behov, berättar Monica när hon sammanfattar programmets uppkomst.

Bra analys av bolaget var avgörande

VD Jesper Qvist-Pedersen menar att Psykologpartners Anton Tollins och Ola Jamesons förmåga att göra en analys av bolaget var en avgörande utgångspunkt för hela utvecklingsförloppet.

— En analys av nuläget och att förstå vårt behov kring ledarskapsutveckling. Utbildningsdagarna som vi har haft känns som det lilla i genomförandet. Det stora har varit förberedelserna, att säkerställa att cheferna vet vad vi vill ha och förväntar oss av dem, menar Jesper Qvist-Pedersen.

— En av kärnkompetenserna som Anton, Ola och Psykologpartners har är att de är lyhörda! De hör det som vi INTE säger och frågeställningarna blir därför väldigt kärnfulla. Ibland är vi fast i vårt mönster och organisation – externa frågor ger oss därför möjlighet att utvecklas! fyller Monica Hellström i.

Sedan måste vi lyfta strukturen. Alla möten har vart otroligt strukturerade och fokuserade på att vi ska ta oss från punkt A till B. Väldigt tydligt! Jesper Qvist-Pedersen

Hur var programmet upplagt och vad har det lett till? Konsten att utveckla chefer av Ekman och Rogberg

Orion har årliga chefsdagar för alla chefer och inför dessa har cheferna bland annat fått feedback kring sitt ledarskap, skapat individuella utvecklingsplaner, deltagit i digitala workshops och arbetat i lär-par med ledarskapsfrågor. Resan fram till chefsdagarna har varit det viktigaste anser Orion, bland annat för att vi i lär-paren och med stöd Anton och Ola fått arbeta igenom frågeställningar som dykt upp.

— Min uppfattning är att man som chef har fått en självkännedom som ledare. Nu har vi en samsyn kring vad ledarskap är på Orion och man är inte rädd för problematik som kan uppstå! Vi har fått så mycket verktyg att ställa rätt frågor och att coacha medarbetare med, menar Monica Hellström.

Och Jesper Qvist-Pedersen håller med henne.

— Nu efter insatsen är allt väldigt konkret. Alla har gjort sina actions och förflyttats i sitt ledarskap. Cheferna blir mer transparenta och det är accepterat att man pratar med kollegor kring vissa behov och eventuella utmaningar, reflekterar han.

Ledarskapet har fått en helt ny trygghet på företaget.

Ledarskapet har fått en helt ny trygghet på företaget.

Design av ledarutveckling med god effekt – Vad säger forskningen?

Orion och Psykologpartners har i sitt samarbete utgått från modern forskning kring så kallad transfer vid ledarutveckling – Kunskap om faktorer som ökar effekt, till exempel behovsanalys, aktiviteter utspridda över tid, fokus på tillämpning i vardagen, kollegialt stöd och ett lär-klimat präglat av psykologisk trygghet. Att använda dessa faktorer ökar sannolikheten för faktisk beteendeförändring och affärskritiska resultat. För att programmet skulle få så god effekt som möjligt valde Orion tillsammans Psykologpartners att förstärka insatsen med konceptet ”LIV – Ledarskap i vardagen”, ett digitalt verktyg för ökad effekt.

Effektpyramiden är ursprungligen utvecklad av Kirkpatrick, det är ett etablerat ramverk för utvärdering av utvecklingsinsatser. Modern ledarutveckling tar sikte på att uppnå mer än en positiv upplevelse och lärande, modern ledarutveckling tar sikte på faktisk beteendeförändring och positiv påverkan på kritiska resultat. Kunskapsläget kring ledarutveckling visar att så kallade transferfaktorer ökar effekt, t ex behovsanalys, aktiviteter utspridda över tid, fokus på tillämpning i vardagen, kollegialt stöd och lärklimat präglat av psykologisk trygghet. Faktorer som Psykologpartners och Orion lagt stor vikt vid.

Vad är då “Ledarskap i vardagen” – Digitalt verktyg för ökad effekt?

Ett viktigt sätt att öka effekt av ledarutveckling är att stimulera utveckling mellan utbildningsaktiviteter, stödja deltagare att på riktigt omsätta kunskaper och färdigheter. Ett modernt digitalt verktyg möjliggör detta genom att låta deltagare till exempel ta del av föreläsningar i förväg och därmed frigöra tid under utbildningsdagar till viktig färdighetsträning mm. Med ett digitalt verktyg kan även faktorer som chefsinvolvering och kollegialt stöd stimuleras på ett helt annat sätt. Till exempel kan deltagares chefer involveras i utbildningen genom personliga meddelanden och tips. Kollegialt stöd kan användas mer aktivt och med högre kvalité genom att ge tydliga uppgifter och föra dialog med utbildningsledarna kring uppgifter mm, förklarar Anton Tollin och Ola Jameson på Psykologpartners.

En film om Ledarskap

Via det digitala verktyget fick cheferna ta del av en 30 min kundanpassad introduktionsfilm kring ledarskap och ledarskapsmodellen Full Range Leadership Model. Det beskrivs vara till stor hjälp att kunna ta del av utbildningsinnehåll när det passar för deltagarna och möjligheten att repetera med stöd av t ex denna film.

 

Ledarutvecklingsprogrammet har öppnat upp för trygghet

Jesper Qvist-Pedersen, VD Orion Pharma Scandinavia

Jesper Qvist-Pedersen, VD Orion Pharma Scandinavia

upplever att ledarutvecklingsprogram har öppnat upp för en större psykologisk trygghet. Det interna utbytet under programmet har lett till ringar på vattnet, vi diskuterar och pratar om tillkortakommanden, vi delar friskt och lär av varandra, beskriver Monica Hellström. Cheferna i lär-paren har blandats och ingen bildar par med någon som är direktrapporterande. En viktig poäng är att titlarna tas bort i lär-paren och därmed kan alla känna att de är på samma nivå och att det är okej att prata fritt om ledarskap.

— Jag vill även nämna att det verkligen funnits en psykologisk trygghet genom hela projektet! Jag satt med chefer 2-3 nivåer under mig och de öppnade upp totalt, det fanns inga tveksamheter eller hinder för dem även om jag faktiskt är VD, berättar Jesper Qvist-Pedersen.

Personalen är företagens viktigaste resurs och det ser vi tydligt på Orion, Jesper Qvist-Pedersen

Nådde fantastiskt resultat

Som Orion beskriver är de mycket nöjda med ledarutvecklingsprogrammet och kan rekommendera det till andra – rekommendation 9,7 på skala 1-10 och NPS 94, berättar Anton Tollin på Psykologpartners.

*NPS – Net Promotor Score är ett standardiserat sätt att mäta rekommendation. Det beräknas genom att ta den procentuella andelen ambassadörer, dvs alla som svarat 9-10, minus den procentuella andelen kritiker, dvs alla som svarat 0-6. NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100.