Almedalsveckan 2022 har gått av stapeln och vi på Psykologpartners är stolta över våra medarbetare Susanne Rådqvist och Magnus Stalby som deltog i ett sprakande rundabordssamtal med Serviceförvaltningen vid Lunds Kommun. Vi har summerat dagen som tyvärr fick ett mycket abrupt slut med mordet på Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare på Sveriges Regioner och Kommuner (SKR).  Psykologpartners tankar går till Ing-Marie och hennes anhöriga samt kollegorna på SKR som fortsätter initiativ som handlar om att kraftsamla hela samhället för psykisk hälsa.

Syftet med rundabordssamtalet under Almedalsveckan var från Lunds kommun och Serviceförvaltningen att möta andra aktörer och samtala kring fokusfrågan Hållbar Organisation och Hållbart Ledarskap. Frågan om Hållbar Organisation och Hållbart Ledarskap är ett paraply med alla de insatser som görs under flera år för att stärka ledarskapen och kulturen i Serviceförvaltningen och därmed ge verksamheterna bättre förutsättningar att nå sina långsiktiga mål.

Serviceförvaltningens arbete med Hållbar Organisation och Hållbart Ledarskap som Psykologpartners är involverade i har mynnat ut i en sammanfattande rapport som på förhand skickats ut till de inbjudna deltagarna vid rundabordssamtalet i Almedalen.

Psykologpartners har genom Magnus Stalby (Affärsområdeschef Organisation och Ledarskap) och Susanne Rådqvist (Teamchef Organisation och Ledarskap Sydväst) varit involverad i Serviceförvaltningens arbete under de senaste 1,5 åren och var tillsammans med Kristina Taremark (Styrnings- och utvecklingschef på Halmstads kommun), Anna Nordén (HR-direktör på Lunds kommun), Karl Bartler (Kommundirektör på Varbergs kommun),  Sara Hoff (Kommunikationschef på Kraftringen), Charlotta Nilsén (Verksamhetsområdeschef Veidekke Bygg/Koncerndirektör), Therese Karlsson (HR-Chef på Lunds kommun), Johan Fritz (Stadsdirektör Jönköpings kommun), Johanna Raflund Tobisson (Ateljéchef och kompetensområdesansvarig Samhällsfastigheter på FOJAB) inbjudna till Lundahuset och rundabordssamtalet.

Servicedirektör Pål Svensson bjöd in både Psykologpartners och andra aktörer för ett rundabordssamtal i Almedalen om arbetet kring Hållbar Organisation och Hållbart Ledarskap. Här ser vi Pål Svensson från Lunds kommun som gör de sista förberedelserna vid bordet tillsammans med Psykologpartners Susanne Rådqvist och Magnus Stalby.

Pål Svensson och Therese Karlsson från Serviceförvaltningen inledde samtalet och berättade om arbetet man gjort på Serviceförvaltningen samt satte agendan för dagens samtal. Medan alla deltagare presenterade sig serverades hållbara tilltugg från skolkökets svinn om komponerats av Serviceförvaltningens egen kock.

När tilltugget serverats och agendan presenterats började Serviceförvaltningens arbete och framförallt ledarskap diskuteras under avslappnade former. Bland annat berörde samtalet vid det runda bordet:

  • Deltagarnas erfarenheter och tankar krig organisatoriska förutsättningar för chefer
  • Förankring av mål och vision/värdegrunder i hela organisationen
  • Utmaningar och möjligheter med det indirekta ledarskapet
  • Erfarenheter kring att skapa ett långsiktigt organisatoriskt lärande
  • Tankar kring ledarskapet som profession
  • Erfarenheter kring att stärka första linjens chefer
  • Erfarenheter kring att mäta förflyttning kopplat till ledarutveckling inom organisationen

Rundabordssamtalet i full gång! Med aktörer med olika bakgrunder, professioner och både privat och offentlig sektor blev det snabbt en livlig diskussion med ledarskap i fokus.

“Cheferna är avgörande för att lyckas me de långsiktiga målen” menade Sara Hoff (Kommunikationschef på Kraftringen) medan Carl Bartler (Kommundirektör Varbergs kommun) lyfte frågan om att sätta av tid för chefsrollen: “Hur lång tid ska det ta att vara chef och finns det en förmåga att leverera kollektiva resultat? Finns inte den förmågan kan det vara bättre att köpa in tjänster externt”. 

“Vi behöver lära människor att bygga relationer” Magnus Stalby (Affärsområdeschef Organisation och Ledarskap på Psykologpartners) lyfte ledarskapet som en kontaktsport medan Anna Nordén (HR-Direktör på Lunds Kommun) tog upp den yngre generationen och hur landskapet ser ut: “Ledarskapet som profession är viktigare än någonsin, särskilt när vi arbetar med den yngre generationen som ibland har andra förväntningar än vad vi ser idag”.

Johanna Raflund Tobisson (Personalchef och Arkitekt på FOJAB, till vänster i bild) lyfte värdet av att förankra organisationens värderingar och chefsskapet i medarbetare “Alla projektledare är chefer och föredömen” medan Susanne Rådqvist (Teamchef Organisation och Ledarskap Sydväst på Psykologpartners, till höger i bild) å sin sida lyfte ledarskapet som profession: “Många kopplar bort uppdraget från ledarskapet, man separerar det istället för att integrera det. Du ska leda, men vad? Vad är uppdraget? Du utför ledarskapet i uppdraget! För att nå framgång behöver du integrera ditt ledarskap med det ni ska åstadkomma”.

Ett samtal att minnas! Det var ett livligt utbyte av erfarenheter i Almedalen där alla lämnade med nya perspektiv på hållbara organisationer och ledarskap. Alla deltagare vid rundabordssamtalet var ense om att ledarskap behöver kopplas till en uppgift eller uppdrag och att det goda ledarskapet även kommer behövas om fem år; speciellt när landskapet ställer nya krav på tillexempel bättre kommunikationsfärdigheter för att nå alla led i en utspridd hybridorganisation.

Samtidigt var deltagarna överens om att det är en god idé att sätta av tid för chefsrollen och att medarbetarskapet behöver förstärkas i en modern organisation medan diskussionen kring mätbarhet av organisationens effektivitet och hälsa hade olika inslag. Hur effektivt är tillexempel pulsmätningar, och kan personalomsättning säga något om organisationens mående?

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Servicedirektör Pål Svensson och Serviceförvaltningen vid Lunds Kommun för inbjudan till Almedalen och rundabordssamtalet 2022. Grattis till ett strålande evenemang med många värdefulla möten och perspektiv!

PS. Ska du och din organisation närvara på Almedalsveckan nästa år? Vi är nyfikna och vill gärna komma i kontakt med dig. Skicka oss ett meddelande här! 

Psykologpartners summerar Almedalen 2022 och rundabordssamtalet med Serviceförvaltningen vid Lunds kommun. Vi ser fram emot nästa års Almedalsvecka!