Pedagogisk psykologi

 • Vi erbjuder vår spetskompetens inom evidensbaserade kartläggningsmetoder och interventioner baserade på modern Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS) för barn, unga och individer med funktionsvariationer.

 • Våra insatser ges på individ, grupp och organisationsnivå och vi vill vara en självklar part vid insatser både till individen och till individens nätverk.

 • Vi erbjuder utbildning och handledning baserad på forskning och beprövad erfarenhet för att kunna möta varje individs behov. Vi kan också medverka i hela processen att implementera tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS) i er organisation, liksom när det gäller utformning av interventioner för individer i behov av särskilt stöd.

Positivt beteendestöd (PBS)

Vi arbetar för att alla människor, oavsett förutsättningar, ska ges möjligheter till utveckling, självständighet och god livskvalitet. Med PBS hjälper vi till att anpassa miljön och lära ut färdigheter anpassade till individens förutsättningar. Vi utgår alltid från forskning om beteenden för att skapa så goda chanser som möjligt till utveckling och livskvalitet. PBS kan exempelvis användas som stöd i pedagogik, till hantering av problembeteenden eller till att stärka sitt föräldraskap.

I PBS används funktionell kartläggning som grund. Utifrån en analys av individens sammanhang arbetar vi för att skapa förändringar i miljön, lära ut nya färdigheter och hur uppmuntran och tydlig feedback kan ges. Vi anpassar interventionerna för att vara genomförbara i individens miljö av de personer som finns nära i vardagen. I PBS är fokus på hela personens liv, och därför samarbetar vi gärna med olika aktörer runt varje individ.

Exempel på insatser baserade på PBS som vi kan tillhandahålla:

 • Föräldrastöd
 • Färdighetsträning
 • Tydliggörande strategier
 • Hantera problembeteenden
 • Akademiska strategier för klassrummet
 • Strategier för ökad studiero och trygghet i klassrummet
 • Strategier för extra anpassningar och särskilt stöd
 • Insatser vid problematisk skolfrånvaro
 • Ökad inkludering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Beteendestöd i skolan

Beteendestöd i skolan är ett sätt att jobba främjande och förebyggande och skapa inkludering. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper eleverna att utvecklas och lära. På det viset kan vi t.ex. hjälpa elever med olika funktionsnedsättningar att kunna delta mer i undervisningen. Insatser påbörjas oftast på gruppnivå för att sedan skräddarsys till enskilda elever om det behövs. Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan med elever både i och utan behov av särskilt stöd.

Vi har kompetens för att ge stöd inom ramen för alla olika skolformer, förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Vi erbjuder utbildning, handledning, organisations- och implementeringsstöd såväl som insatser kring enskilda elever. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan stödja er verksamhet!

Skolövergripande beteendestöd – SWPBS

Skolövergripande beteendestöd är ett förebyggande och främjande förhållningssätt baserat på PBS. Studier visar att det kan skapa ökad trygghet och studiero, minska förekomsten av problemskapande beteenden, samt förbättra de akademiska resultaten. Vi fokuserar på både elevers och vuxnas beteenden och involverar alla som finns på skolan, både i och utanför klassrummet. Vi ser tillsammans över alla nivåer av pedagogik; ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Implementering sker alltid i samarbete med den enskilda skolan och anpassas till förutsättningarna där.

Läs mer om IBIS – inkluderande beteendestöd i skolan

Individuella bedömningar

Beteendestöd i skolan handlar i huvudsak om att förstå en elev utifrån hur dennes samspel med miljön ser ut. Genom att analysera och förändra omständigheter i miljön, inklusive de vuxnas beteenden, kan vi ofta hjälpa eleven att utvecklas. Ibland kan det även finnas skäl att, som ett komplement, göra en bedömning av den enskilde elevens förmågor och svårigheter inom olika områden. Vi har möjlighet att erbjuda bedömningar av psykolog, specialpedagog och arbetsterapeut och logoped.

Riktade insatser för skola

Här hittar du våra utbildningar och riktade insatser

Välj kategori Barn, ungdom och skola.

Handledning riktat till barn med autismdiagnos

Psykologpartners BanyanCenter erbjuder handledning utifrån Tillämpad beteendeanalys till dig som har ett barn med autismdiagnos. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning och samarbete med föräldrar samt med personal inom förskola och skola.

Mål och fokus för handledningen bestäms i samråd med föräldrarna vid ett första samtal hos oss. Utifrån barnets färdighetsnivå och föräldrarnas önskemål ringar vi in 1-2 områden att fokusera på, till exempel kommunikation, lek och samspel, vardagliga rutiner eller stöd vid problembeteenden. Vanligtvis planerar vi mellan 3 till 8 sessioner där barnet närvarar majoriteten av tillfällena. Föräldrarna deltar aktivt under handledningstillfällena och gör hemuppgifter hemma tillsammans med barnet mellan träffarna.

För mer information, kontakta Karam Hanna, Teamchef och leg. psykolog. Karam nås på 08-410 64 403 och karam.hanna@psykologpartners.se

Har du frågor om våra tjänster för offentlig sektor?

Malin Angberg
Affärsområdeschef
072-389 47 91
malin.angberg@psykologpartners.se

Kontakta

Mer information och verktyg

Functional Assessment Interview

Ladda ner intervjuformulär