Kundberättelse

Psykologpartners stödjer ledarskapet för ett av samhällets viktigaste uppdrag – Södertälje kommun, Socialkontoret

”Ledarutvecklingen har verkligen fått ringar på vattnet och gett en större effekt än 'bara' en insats”
Victoria Larsson

Resultatområdeschef Första Linjens Stöd Södertälje Kommun

Resultatområdeschef Victoria Larsson har ansvarat för samarbetet med Psykologpartners och vi har intervjuat henne om upplevelsen.

Genom nära dialog och gott samarbete har Socialkontoret, Södertälje kommun och Psykologpartners genomfört behovsanpassade insatser för chefer och ledare. Under flera år av uppskattade och framgångsrika insatser har ledarskapet för ett av samhällets viktigaste uppdrag stärkts. Insatserna har bidragit till tydliga positiva effekter i organisationen. Vi har intervjuat Victoria Larsson om samarbetet.

Hej Victoria. Vad för utmaningar stod ni inför när Psykologpartners anlitades? 

Utgångspunkten var att jag var ny som områdeschef och även cheferna i ledningsgruppen var relativt nya för varandra. Vi ville göra en satsning för att utveckla vårt personliga, direkta och strategiska ledarskap men även i syfte att ”jobba ihop oss” som ett team. Vi såg ett behov av att arbeta över en längre period då ledarskapet i sig är en kompetens som måste underhållas, utvecklas och förnyas. Att få gruppen att bli ett team och förbättra ledarskapet var en utmaning vi stod inför när Psykologpartners anlitade. Vi behövde genomgående få en samsyn i ledarskap och arbetssätt helt enkelt!

Vad gjorde Psykologpartners för att hjälpa er möta utmaningarna? 

Vi har tillsammans skapat ett upplägg och hela tiden haft täta och nära avstämningar med Psykologpartners. Vi har diskuterat vilka metoder och arbetssätt som bäst lämpar sig för vår ledning utifrån var vi befunnit oss för stunden.  Mer specifikt har psykologpartners hjälpt oss med målsättningar varje år och sedan har vi stämt av upplägget kontinuerligt. Är det vi gör fortfarande relevant? Behöver vi skruva på något och/eller behöver vi ta in något nytt?

Jag och Anton Tollin har nu jobbat tillsammans under flera år och samarbetet känns fortfarande meningsfullt och givande. Genom ”Full range leadership” modellen som vi fått hjälp i att utvecklas som ledare och skapa en trygg organisation för våra medarbetare. Nu har vi även valt att fortsätta vårt samarbete med att rikta kompetenshöjande insatser även till våra gruppledare. Har vi ett bra ledarskap i alla led så får alla medarbetare en bättre arbetsmiljö och vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare! Vi har på så vis fått en helhet som blir gynnsam och får våra ledare att växa. Ledarutvecklingen har verkligen fått ringar på vattnet och gett en större effekt än ”bara” en insats.

Vad är resultatet av Psykologpartners insats som helhet? 

Vi har en betydligt högre kompetens och insikt om egna drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Vi har fått teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som hjälper oss att leda på ett än mer strategiskt sätt! Vi har även jobbat mycket med psykologisk trygghet för att skapa en bra arbetsplats för våra medarbetare. Även självinsikt och självkännedom i ledarskapet ser vi som resultat i helheten. Vår ledningsgrupp har blivit betydligt tightare och samarbetar idag mycket bättre.

Ledarutveckling med effekt – Att gå från insikt till handling!

Psykologpartners har tillsammans med Socialkontoret, Barn och Ungdom, tagit Södertälje kommuns ambitiösa arbete att utveckla kommunens chefer vidare. Tillsammans har vi designat insatser med utgångspunkt i kunskapsläget kring s k transfer vid ledarutveckling, faktorer som ökar effekt. Insatserna har t ex baserats på behovsanalyser, den aktuella verksamheten och chefernas behov har varit utgångspunkt. Vidare så har tillämpning av utbildningens kunskaper och färdigheter varit i fokus, cheferna har fått stöd av sin överordnade chef, kollegor och konsulter att använda modeller och verktyg för att hantera vardagens utmaningar – att verkligen gå från insikt till handling!

Effektpyramiden – med sikte på faktisk beteendeförändring

Effektpyramiden är ursprungligen utvecklad av Kirkpatrick, det är ett etablerat ramverk för utvärdering av utvecklingsinsatser. Modern ledarutveckling tar sikte på att uppnå mer än en positiv upplevelse och lärande, modern ledarutveckling tar sikte på faktisk beteendeförändring och positiv påverkan på kritiska resultat. Kunskapsläget kring ledarutveckling visar att så kallade transferfaktorer ökar effekt, t ex behovsanalys, aktiviteter utspridda över tid, fokus på tillämpning i vardagen, kollegialt stöd och lärklimat präglat av psykologisk trygghet. Faktorer som Psykologpartners och Socialkontoret, Södertälje kommun lagt stor vikt vid.

Ledarutveckling med 9,6/10 i betyg

Utvärderingar av genomförda insatserna har bekräftat att de varit mycket uppskattade med höga skattningar av nöjdhet, nytta och rekommendation till andra 9,6 (skala 1-10). Insatserna har även lett till påvisbar positiv utveckling gällande chefernas ledarskap och ledningsgruppens funktion som mätts före och efter insatserna med verktygen lead forward och team pro inventory utvecklad av Stefan Söderfjäll.

Socialkontorets fortsatta ledarutveckling

Socialkontoret arbetar aktivt med att anpassa sin organisation för att möte samhällsutmaningarna, bl a stärka förutsättningar att utöva ett ”nära ledarskap”, att i större utsträckning kunna ge stöd i vardagen.

Socialkontoret genomför just nu ytterligare en ambitiös satsning att utbilda sina gruppledare, medarbetare som leder utan att vara chefer, för att ytterligare stärka kontorets samlade ledarskap. I vår gemensamma ambition att gå från insikt till handling har vi tagit ytterligare steg och kopplar ledarutvecklingen till pågående verksamhetsutmaningar för att både utveckla ledare och verksamhet under samma insats.

Evidensbaserad design av ledarutveckling – Ta stöd av oss för ledarutveckling som ger effekt!

Psykologpartners välkomnar alla som vill ta nästa steg gällande ledarutveckling – Att gå från insikt till handling genom insatser som är anpassade för er organisation och era behov.

Du hittar våra tjänster inom ledarskapsutveckling här!

PS. För dig som är nyfiken kan du läsa mer om evidensbaserad best practice vid design av ledarutveckling i den här artikeln. En betydelsefull och ofta citerad artikel som beskriver flera av de konkreta faktorer vi på Psykologpartners använder oss av för att öka effekt  av våra ledarutvecklingsinsatser. 

Sammanställning och steg för positiv ledarutveckling enligt Leadership Training Design, Delivery and Implementation: A Meta-analysis (Lacerenza et al (2017).