Anlita en IBIS-instruktör

IBIS-programmet organiseras inom ramen för Elevhälsan och utvecklingsarbetet och implementeringen av IBIS-modellen leds av en IBIS-instruktör. Teamet brukar bestå av 5–6 personer: rektor, pedagoger, Elevhälsopersonal och ofta representant för andra skolpersonalkategorier.

IBIS-teamen och all skolpersonal får utbildning och handledning av en IBIS-instruktör. Detta sker en gång i månaden, två till fyra timmar per tillfälle. I en del fall väljer skolorna att lägga träffarna tätare.

Det kan vara värt att notera att arbetet med IBIS är ständigt pågående och inte begränsat till handledningstiden. IBIS utgör ett genomgripande förhållningssätt. Målet är att pedagoger och annan skolpersonal i skolan skapar en arbetsmiljö i klassrummen och på skolgården där fokus ligger på att ligga steget före.

Illustration av en grupp ungdomar varav en gör tumme upp