Specialistkurs för psykologer Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Stockholm, våren 2021

Under ackreditering
Kursen är under ackreditering som 1 av 6 fördjupningskurser inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi och Neuropsykologi.

Kursen kan även godkännas som breddkurs för STP-psykologer inom andra specialiseringar.

Syfte och innehåll

Denna kurs syftar till att fördjupa psykologers kunskaper kring suicid som fenomen samt psykologers färdigheter i att bedöma och behandla suicidalt beteende. Kursen är på avancerad nivå och har sin utgångspunkt i aktuell forskning och teori kring suicidalitet och suicidprevention, kliniska riktlinjer för behandling som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt ett etiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer psykologen att bättre kunna värdera suicidrisk, ha en bättre förståelse för vad som kan utlösa och vidmakthålla suicidalt beteende, samt med utgångspunkt i psykologisk teori och forskning samt individens unika situation, önskemål och förutsättningar bättre kunna rikta sin behandling mot vad som är funktionellt på lång sikt för de patienter denne möter i sin verksamhet.

Utbildningen kommer att varva teoretiska och praktiska utbildningsmoment i syfte att fördjupa och förfina inlärningen hos deltagande psykologer, och kommer att belysa suicidalt beteende från flera olika perspektiv; det egna, patientens, arbetsorganisationens, omvärldens samt det juridiska. Efter kursen kommer psykologen att bättre kunna bidra till att bredda och förbättra vården för patienter med suicidalt beteende, vare sig det gäller på organisatorisk eller enskild nivå.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Önskvärt är också kännedom om ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Om utbildningen

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av de teoretiska momenten med den kliniska tillämpningen betonas under hela utbildningen.
Tillämpningsmomenten förutsätter att den studerande aktuellt befinner sig i en klinisk verksamhet då flera av de examinerande momenten rör en applicering av kunskaper och färdigheter på kliniska fall och organisatoriska riktlinjer och rutiner.

Kursupplägg

Kursen omfattar fem heldagar och eget arbete mellan träffarna.
Dag 1: Bedömning och bemötande – suicidalitet och suicidrisk
Dag 2: Beteendeanalys och ACT i förhållande till suicidalitet
Dag 3: Behandling av suicidalt beteende – grunden
Dag 4: Behandling av suicidalt beteende – klinisk tillämpning i kritiska situationer
Dag 5: Examination och seminarium utifrån studenternas hemtentamina

Hemuppgifter lämnas ut i samband med utbildningsdagarna och följs upp vid nästföljande tillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas psykologen:

 • Ha kunskap om riskfaktorer (både historiska och aktuella) samt skyddande faktorer för suicidalt beteende och integrera detta i behandling,
 • Ha kunskap om funktionell analys som modell för att förstå suicidalt beteende,
 • Ha kunskap om individuella sårbarhetsfaktorer och färdighetsbrister som kan ligga till grund för suicidalt beteende och hur detta kan behandlas,
 • Kunna genomföra, dokumentera och kommunicera en strukturerad suicidriskbedömning samt en funktionell analys av suicidalt beteende,
 • Kunna bemöta och behandla individer med suicidalt beteende på ett professionellt, empatiskt och individanpassat sätt,
 • Effektivt kunna anpassa och förändra sin behandling av suicidalt beteende utifrån den enskilde individens behov,
 • Ha god beredskap för svåra situationer som kan uppstå i arbetet och hur dessa kan hanteras,
 • Ha god förmåga att balansera personliga, yrkesmässiga, juridiska och etiska ståndpunkter i behandling av suicidalt beteende.

Examination:

Examinationen kombinerar kliniknära arbete med skriftliga examinationsuppgifter och deltagande i reflekterande examinationsseminarium.

Examinerande moment är:
 • Att den studerande mellan dag 2 och 3 samt mellan dag 4 och 5 arbetar med ett fall hämtat från sin kliniska vardag, och där tillämpar det som gåtts igenom under utbildningsdagarna. Detta lämnas in skriftligt före dag 3 respektive dag 5 och används som underlag i utbildningen respektive examinationsseminarium och bedöms utifrån kvalitet i innehåll, koppling till litteratur och aktuella riktlinjer, samt utifrån etiskt förhållningssätt och förmåga till självreflektion.
 • En individuell hemtentamen där studentens teoretiska kunskapsnivå bedöms utifrån koppling till litteratur och innehåll i föreläsningarna.
 • Ett examinerande slutseminarium där studenten bedöms utifrån förmåga till analys, förmåga till reflektion, etiskt förhållningssätt samt kunskapsnivå

Betyg godkänd, komplettering eller underkänd ges. Vid underkänd får deltagaren en ny uppgift/hemtentamen i syfte att pröva det moment på vilket studenten blev underkänd. Samtliga moment är obligatoriska och minst 80 % närvaro krävs för godkänd kurs samt att studenten medverkar vid examinerande seminarium. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Litteratur:

Kurslitteratur:

 • Chiles, J.A., Strosahl, K.D.& Weiss Roberts, L. (2018) Clinical manual for assessment and treatment of suicidal patients. American Psychiatric Association Publishing. (390 sidor)
 • Jobes, D.A., Josephine, S., & Asher Siegelman, B.A. (2015). Psychological approaches to suicide treatment and prevention. Current Treatment Options in Psychiatry (2), s. 363-370.
 • Leavey, K., & Hawkins, R. (2017). Is cognitive behavioural therapy effective in reducing suicidal ideation and behaviour when delivered face-to-face or via e-health? A systematic review and meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 46(5), s. 353-374.
 • Liu, R., & Miller, I. (2014) Life events and suicidal ideation and behavior: a systematic review. Clin Psychol Rev. 34, s. 181-192.
 • Nyberg, U. (2013) Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord. Stockholm: Natur & Kultur
 • Nyberg, U. (2018) Suicidprevention i praktiken. Stockholm: Natur & Kultur
 • Méndez-Bustos, P., Calati, R., Rubio-Ramírez, F, Olié, E., Courtet, P., & Lopez-Castroman, J. (2019). Effectiveness of Psychotherapy on Suicidal Risk: A Systematic Review of Observational Studies. Frontiers in Psychology (10), s. 1-10.
 • Runeson, B., Salander Renberg, E., Westrin, Å., & Waern, M. (2012) Den suicidnära patienten. Lund: Studentlitteratur. (181 sidor)
 • Weinberg, I., Ronningstam, E., Goldblatt, M.J., Schechter, M., Wheelis, J., & Maltsberger, J.T. (2010). Strategies in Treatment of Suicidality: Identification of Common and Treatment-Specific Interventions in Empirically Supported Treatment Manuals. Journal of Clinical Psychiatry (71), s. 699-706.

  Referenslitteratur:

 • Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy – The process and practice of mindful change. New York, NY: The Guilford Press.
 • Ramnerö, J. & Törneke, N. (2020). Beteendets ABC – En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Lund: Studentlitteratur AB.
 • Salander Renberg, E., Sunnqvist, C., Westrin, Å., Waern, M., Jokinen, J., & Runeson, B. (2013). Suicidnära patienter – kliniska riktlinjer för vård och behandling. Svenska Psykiatriska Föreningen & Gothia Fortbildning AB. (89 sidor)

Utbildare

Ullakarin Nyberg, överläkare, med dr,
Erik Hjalmarsson, leg psykolog, leg psykoterapeut,
Johanna Morén, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad,

Examinator

Matilda Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi.

Datum och plats

Kursen hålls under våren 2021 i Stockholm.
Aktuella datum är: 19-20 april, 3-4 maj samt 27 maj 2021.

Pris & anmälan

16 500 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt kurslitteratur i form av artiklar.
Anmälan till utbildningen görs på: www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer Bedömning och behandling av suicidalt beteende, Stockholm
  19 april, 2021 - 27 maj, 2021
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer Bedömning och behandling av suicidalt beteende, Stockholm 20,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs för psykologer Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Erik Hjalmarsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut

phone0701 41 54 24
Johanna Morén

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.

phone08-20 37 33