Utbildning till IBIS-instruktör

I september startar utbildning av IBIS-instruktörer. Utbildningen ges i samarbete med Uppsala universitet, som också hanterar anmälan.

Namnet på kursen är ”Inkluderande Beteendestöd I Skolan: Analys, handledning och implementering av IBIS-programmet” och är på 7,5 högskolepoäng och är en uppdragsutbildning som riktar sig till skolpersonal på grundskola och gymnasieskola. Kursen är på avancerad nivå och ges på kvartsfart.

Utbildningen är fem heldagar med uppgifter mellan kursdagarna. Till varje kursdag hör föreläsningar, seminarier, workshops och videovinjetter. Dessutom ingår inläsning av kurslitteratur, bland annat manualen för IBIS-programmet.

Datum och plats

Datum för kursen är den 7–8 sep, 19 oktober 2020, 19 januari och 8 mars 2021.
Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. De beteendeanalyser, utvecklingsplaner och inspelad handledning som kursdeltagaren genomför inom kursens ram utgör undervisningsmaterial och används under seminarier och workshops.

Utbildningen ges på Uppsala universitet,
men kommer att ges på distans om Folkhälsomyndighetens restriktioner fortsätter i höst.

IBIS-programmet

IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. Målet med IBIS är, i enlighet med Skollagen, att ”elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Läs mer på www.uu.se/ibis.

Koppling till minst en skola

I kursen ingår att kursdeltagaren utbildar och handleder minst en skola i IBIS-programmet. Dokumentation av utvecklings- och implementeringsarbetet utgör en del av kursens examination. Av detta skäl behöver kursdeltagarna vara kopplade till minst en skola under utbildningen.

Utbildningens innehåll

Kursen fokuserar på professionsutveckling utifrån analys, implementering och handledning av IBIS-programmet.

 Följande tas upp i kursen:

 • IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)
 • Beteendeanalys
 • Evidensbaserad prevention i skolan
 • Datadrivet beslutsfattande
 • Implementeringsvetenskap
 • Handledning

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • visa förtrogenhet med IBIS-manualen
 • identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa principerna i den egna verksamheten och i handledning
 • genomföra beteendeanalyser på individ- och gruppnivå samt kritiskt reflektera över analysernas användning samt för- och nackdelar
 • redogöra för sambandet mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och interventioner
 • planera, genomföra, utvärdera och utveckla en utbildningsinsats för skolpersonal
 • bedriva utbildning och handledning av skolpersonal i enlighet med aktuell forskning och i förhållande till IBIS-programmet
 • redogöra för grunderna i evidensbaserad prevention

Kostnad

Kostnaden för instruktörsutbildningen är 18 074 kronor. Om det blir många kursdeltagare minskar kostnaden, som minst till 13 736 kronor. Om det blir få kursdeltagare ökar kostnaden, som mest till 24 529 kronor. Vid färre än 14 deltagare förbehåller sig Uppsala universitet och Psykologpartners AB rätten att ställa in utbildningen.

Kontakt och information

Kontakta Malin Angberg (malin.angberg@psykologpartners.se) eller Martin Karlberg (martin.karlberg@edu.uu.se) för mer information om kursen. Mer information om IBIS-programmet och instruktörsutbildningen finns på www.uu.se/ibis.

Anmälan till kursen görs till lisa.regnell@edu.uu.se senast den 14 augusti 2020.

För offert och avtal, kontakta Magdalena Cedering: Magdalena.Cedering@edu.uu.se

Boka din plats

 • Utbildning till IBIS-instruktör
  7 september, 2020 - 8 mars, 2021
  08:00 - 17:00

Kursledare för Utbildning till IBIS-instruktör

Malin Angberg

Affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling och teamchef.
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.

phone072-389 47 91