Distansutbildning: Specialistkurs – psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

Kurskod: RA8124

Hösten 2020

30/9-2/10, 22-23/10, 27/11 2020

kl 9:00-16:00.


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kör utbildningen på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail.


Psykologpartners är glada att erbjuda en specialistutbildning som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning. Utbildningen syftar till att förstå handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på beteendeanalysen.

Som psykologer arbetar vi ofta konsultativt och handleder andra personalgrupper i att utföra socialt arbete samtidigt som många upplever sig inte ha tillräckligt med kunskap om detta med sig från psykologutbildningen. Denna kurs syftar till att fördjupa kunskapen kring viktiga handledningsfrågor så som hur vi kan stötta individer i en arbetsgrupp att utvecklas professionellt och i hur de bemöter andra, hur de tar hand om sig och sina kollegor och hur de kan hitta sin roll på arbetet.

På Psykologpartners arbetar vi med handledning av en mängd olika professioner och organisationer, exempelvis socialtjänst, polisen, skolor, kriminalvård och HVB-hem. I vårt arbete är beteendeanalysen alltid den grund som vi står på och hur den används i handledning vill vi sprida med denna utbildning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till legitimerade psykologer som har beteendeanalysen som redskap i sitt arbete och vill fördjupa sina kunskaper i hur detta redskap används i handledning och hur vi kan förstå det som sker i handledning utifrån inlärningsteoretiska principer. Deltagarna ska ha åtminstone ett pågående handledningsuppdrag under utbildningen som examinationsuppgiften baseras på.

Kursen är under reackrediterad inom Specialistordningen och kan tas som en fördjupningskurs inom kliniska specialiteter eller som en breddkurs inom specialiteterna pedagogisk- och arbetslivets psykologi.

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven för att delta på kursen är att du har grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys.

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med tillämpning i egna handledningsärenden betonas starkt. De studerande uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion.

Tillämpningsmomentet förutsätter att de studerande som underlag för undervisningen, har minst ett pågående handledningsuppdrag som dokumenteras skriftligt och som beteendeanalys och interventioner kan grundas på.

Kursupplägg

Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete.

 • Dag 1
  Om handledning generellt och beteendeanalys i handledning
 • Dag 2
  Beteendeanalys mot tredje part – hur används beteendeanalysen med de handledda?
 • Dag 3
  Beteendeanalys på handledningssituationen
 • Hemuppgift till dag 4:
  Beteendeanalys på eget handledningsärende, skickas in inför dag 4, se info nedan
 • Dag 4
  Handledarbeteenden, interventioner utifrån beteendeanalys & praktisk tillämpning
 • Dag 5
  Handledarbeteenden, interventioner utifrån beteendeanalys & praktisk tillämpning
 • Examinationsuppgift till dag 6:
  Beteendeanalys och intervention på eget handledningsärende, skickas in innan sista tillfället, se info nedan.
 • Dag 6
  Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
 • Redogöra för sambandet mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
 • Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för en specifik handledningsgrupp motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
 • Identifiera problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse och analysera hur dessa situationer kan lösas.
 • Illustrera och till viss del omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

Hemuppgift

Hemuppgiften till dag 4 är att skriva en kortfattad beteendeanalys på en pågående handledningsgrupp. Använd mallen. Inga interventionsförslag behöver vara med i denna. Skicka analysen till din gruppledare. Hemuppgiften skickas inte till övriga deltagare.

Examination

Examinationen sker i fem steg.

 1. Svara på hemtentamina som delas ut dag 5. Skickas in till gruppledaren.
 2. Deltagaren gör en skriftlig beteendeanalys som beskriver arbetet med en egen handledningsgrupp. Det ska vara ett annat ärende än det som analyserades i hemuppgiften. I rapporten redogör deltagaren för inlärningsteoretisk förståelse av handledningsgruppens behov och situation. Beteendeanalysen skickas till deltagarens grupp och gruppledare.
 3. Ta även fram interventioner utifrån din analys. Dessa skickas endast till gruppledaren.
 4. Läs alla analyser från dina gruppdeltagare. Läs den du tilldelats extra noga och ta fram potentiella interventioner grundade på analysen. Vad skulle du vilja göra med den här gruppen/deltagaren?
 5. Delta på examinationsseminariet och presentera ditt förslag på intervention utifrån den andre deltagarens analys.

Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Vid underkänt får deltagaren en ny hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Utbildare hösten 2020

Celia Young
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad.

Cecilia Engblom Rosengren
Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.

Examinator

Cecilia Engblom Rosengren
Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. och medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon har lång erfarenhet av handledning inom socialt arbete och rehabiliteringsmedicin samt tillämpningen av motiverande samtal. Cecilia är en van utbildare inom grundteori, samtalsmetod och handledning.

Kurslitteratur

 • Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT-perspektiv. Natur och Kultur.
 • Breitholz, E. (2013). Handledningens ABC: Klinisk handledning ur ett KBT-perspektiv. Studentlitteratur.
 • Holmberg, J. & Stalby, M. (2012). Samtal som fungerar. Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring. Natur & Kultur.
 • Artiklar som delas ut av kursledarna.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor.

Pris

17 800:- + moms. I priset ingår material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum och tid

30/9-2/10, 22-23/10, 27/11 2020 kl 9:00-16:00.

Anmälan

Anmälan en månad innan kursstart. Observera att anmälan är bindande.

 

Boka din plats

 • Distansutbildning Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys, Hösten 2020
  30 september, 2020 - 27 november, 2020
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distansutbildning Specialistkurs för psykologer Handledning utifrån beteendeanalys, Våren 2020 22,250.00kr (SEK)*   Ej Tillgänglig
Distansutbildning Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys, Hösten 2020 22,250.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distansutbildning: Specialistkurs – psykologer Handledning utifrån beteendeanalys

Celia Young

Teamchef klinisk psykologi
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist klinisk psykologi, handledarutbildad

phone031-760 66 71
Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09
Matilda Larsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi

phone08-410 39 239