Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm

Hösten 2020 till våren 2021


Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför kan utbildningen komma att erbjudas på distans.
Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail.


Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).

En stor del av socialt arbete handlar om att handleda och stötta andra människor i professionella och privata roller och situationer. I kognitiv beteendeterapi (KBT) är grunden för arbetet att göra en beteendeanalys. Analysen har som syfte att sammanfatta förståelse av hur beteenden uppkommer och vad som vidmakthåller dem. Detta verktyg har handledare stor användning av i sitt arbete.

På Psykologpartners arbetar vi med handledning av en mängd olika professioner och organisationer, exempelvis socialtjänst, polisen, skolor, kriminalvård och HVB-hem. I vårt arbete är beteendeanalysen alltid den grund som vi står på och hur den används i handledning vill vi sprida med denna utbildning.

Syfte

Utbildningen syftar till att stärka deltagaren i sin roll som handledare och fördjupa dennes kunskaper i beteendeanalys och KBT så att det kan vara den bärande grunden för handledningen. Utbildningen har stort fokus på att analysera handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på analysen. Detta ger att deltagaren blir bättre rustad att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till professioner som arbetar med handledning i socialt arbete; exempelvis yrkesverksamma familjevårdskonsulenter. Deltagaren ska ha minst ett pågående handledningsärende under utbildningstiden som grund för hemarbete.

Om utbildningen

Utbildningen innefattar både teori- och tillämpningsmoment.

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med tillämpning i egna handledningsärenden betonas starkt.

Tillämpningsmomentet förutsätter att de studerande som underlag för undervisningen, har minst en pågående handledningskontakt som dokumenteras skriftligt och som beteende-analys och interventioner kan grundas på. Tillämpningen innefattar arbete med samtalsmetod och handledning på deltagarnas handledningsärenden.

Upplägg:

Utbildningen omfattar 12 heldagar och eget arbete.

21 september – Om handledning generellt och KBT i handledning specifikt
22 september – Inlärningspsykologi
19 oktober – Att använda beteendeanalys i handledning
20 oktober – Att använda beteendeanalys i handledning
16 november – Samtal som fungerar
17 november – Samtal som fungerar
14 december – KBT-metoder i handledning
15 december – KBT-metoder i handledning
18 januari – Att hjälpa de handledda att titta på sig själva
19 januari – Handledning på egen handledning
22 februari – Handledning på egen handledning
29 mars – Examination och seminarium

Lärandemål

Deltagarna blir bättre rustade att handleda i att förstå och hantera svåra situationer.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • Identifiera och förklara KBT- principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
 • Redogöra för sambandet mellan funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
 • Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för ett specifikt handledningsärende motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
 • Handskas med eventuella problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse.
 • Illustrera och omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

Litteratur

 • Bates, S. (2013). Handledning ur ett KBT-perspektiv. Natur och Kultur.
  Relevanta kapitel ur denna bok.
 • Holmberg, J. & Stalby, M. (2012). Samtal som fungerar.
  Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring. Natur & Kultur.
 • Karlsson, P. (2010). Beteendestöd i vardagen. Handbok i tillämpad beteendeanalys. Natur & Kultur.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig beteendeanalys som beskriver arbetet med ett eget handledningsärende. I rapporten redogör deltagaren för kartläggning, funktionell analys, inlärningsteoretisk förståelse av de handleddas behov och situation samt individualiserad arbetsplan. I examinationen ingår även att kritiskt granska och föra en diskussion utifrån en annan kursdeltagares rapport. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. Examinationen kan ge betygen godkänd eller underkänd.

Utbildare

Cecilia Engblom Rosengren,
leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog
Cecilia har mångårig erfarenhet av behandling, handledning och utbildning. Hon handleder främst inom socialtjänst och rehabilitering på bas av KBT och Motiverande samtal. Cecilia är medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar mycket inom MI, samtal och behandling. Cecilia handleder även MI-coacher.

Matilda Larsson

leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog
Matilda har lång erfarenhet av verksamhetshandledning, psykologisk behandling och utbildning. Genom sin yrkeserfarenhet har Matilda erhållit goda kunskaper och erfarenheter inom verksamheter så som psykiatri, socialtjänst, primärvård, företagshälsa, mödravård, HVB, polisen och beteendemedicinsk vård. Matilda arbetar utifrån KBT, ACT och MI.

Datum och plats

21 september 2020-29 mars 2021

Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris & anmälan

24 000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud
Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

 • Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm
  21 september, 2020 - 29 mars, 2021
  09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm 30,000.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Handledning inom socialt arbete KBT-inriktning, Stockholm

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09