Rapport: Utvärdering av KBT-handledning inom psykiatrin

Unik rapport om effekten av handledning i psykiatrisk verksamhet i samarbete med samtliga behandlare med KBT-kompetens inom Region Gävleborg.

Psykologpartners Klinisk & Digital psykologi har tillsammans med Gävleborgs vuxenpsykiatri sammanfattat resultatet av det s.k Gävleborgsprojektet i en unik undersökning kring effekten av KBT-handledning inom psykiatrin.

Idag finns förhållandevis lite forskning kring nyttan man kan se av handledningsinsatser på terapeuters kompetens samt deras klienters förbättring (Milne et al, 2011; Bates, 2013). Detta projekt är därför unikt i sitt slag att utvärdera KBT-handledning genom ett stort antal utfallsvariabler hos terapeuten och dennes klienter.

Resultaten visade att samtliga terapeutfärdigheter förbättrades under handledningen, varav förmågan att göra fallkonceptualiseringar förbättrades signifikant över de två första mättillfällena.

Ladda ned rapporten här!
Utvärdering av KBT-handledning inom psykiatrin

Nyligen presenterade Anna Sundqvist, verksamhetschef, Gävleborgs vuxenpsykiatri och Elin Wesslander, Teamchef och leg. psykolog, Psykologpartners, resultatet av projektet under rubriken “Handledning som gör skillnad – fungerande kompetenshöjning i psykiatrin” på det nationella Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin. Nätverket drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och deltagarna representerade landets 21 regioner.


Utvärdering utförd av Sim Jamil, leg psykolog, Victoria Blom, leg psykolog, PhD.

Vill du veta mera, kontakta Elin Wesslander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.