Specialistkurs för psykologer, Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Kurskod: RA2426

Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. Att digitalisera psykologisk behandling kan vara ett sätt att fortsatt möta höga krav på kvalitet och tillgänglighet. Denna specialistkurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om att framgångsrikt införa och bedriva psykologisk behandling på distans.

Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi.

Jenny Katalinic och Elin Melander om innehållet i Specialistkursen

Kursens syfte

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om att bedriva psykologisk behandling på distans och möjlighet att utveckla och förfina dina behandlarfärdigheter i olika distansformat. I särskilt fokus kommer videosamtal och IKBT (vägledd självhjälp) att vara, även om annan distansbehandling som t ex e-post, chatt och telefonsamtal också berörs. Kursen syftar även till att ge en grundläggande kunskap om vilka faktorer som påverkar införandet av distansbehandling och vad som bör beaktas i denna process.

Förkunskapskrav

Du behöver vara legitimerad psykolog. Kursen välkomnar även legitimerade psykologer som inte går specialistutbildning. Kursen riktar sig till dig som finns i en verksamhet som har infört eller har planer på att införa distansmetoder för psykologisk behandling.

Om utbildningen

Kursen innehåller såväl teoretiska inslag som mer praktiska och tillämpade moment. Stor vikt läggs vid integrering av teori och praktisk tillämpning.

Upplägg:

Kursen är uppdelad i två block om vardera två dagar på plats i Stockholm, en individuell hemtenta samt en examinerande halvdag via video.

14 april: Introduktion till olika distansformat

Under denna dag ges en introduktion till internetbaserad behandling, behandling via video samt chatt och telefon. Vi går igenom vad som kännetecknar de olika formaten, när de är lämpliga att användas, likheter och skillnader med face-to face behandlingar samt för- och nackdelar med de olika formaten. Vi har en översiktlig genomgång av hur det vetenskapliga stödet för respektive format ser ut.

15 april: Behandlarrollen vid olika distansformat

Här arbetar deltagarna i ett workshopformat med att utveckla sina behandlarfärdigheter. Vi utgår från behandlingsforskning och applicerar denna på digitala format. Fokus ligger på praktik i form av övningar, rollspel och diskussioner av olika scenarion, som man som behandlare kan ställas inför i olika behandlingsformat.

5 maj: Artikelseminarium

Dagen består av en artikelworkshop, där deltagarna utifrån sin kliniska vardag, intresse och behov väljer ut en artikel inom fältet, fördjupar sig i denna och delar med sig till de andra genom en kort presentation av artikeln.

6 maj: Att införa nya metoder inom hälso- och sjukvården

Utbildningens fjärde dag ägnas åt olika aspekter av implementering av nya metoder för psykologisk behandling inom hälso- och sjukvården. Såväl individuella som organisatoriska förutsättningar för framgångsrik implementering gås igenom.

28 maj: Examination halvdag

Varje deltagare har förberett en presentation som rör ett tänkt/genomfört införande av distansbehandling. Seminariet kommer att hållas via videolänk.

Examination

Examinationen består av två delar:

 • En individuell hemtentamensuppgift samt medverkade i ett gemensamt examinerande seminarium via video,
 • Inlämning av individuell hemtentamensuppgift och medverkande i examinerande seminarium, samt 80% närvaro krävs för godkänd kurs.

Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • Reflektera och värdera olika digitala metoders för- och nackdelar – för både klienter, behandlare och verksamheter,
 • Reflektera kring dessa metoder i förhållande till traditionell psykologisk behandling,
 • Reflektera kring behandlarrollen i de olika metoderna.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha:

 • Goda teoretiska kunskaper om olika metoder för att bedriva psykologisk behandling på distans,
 • Goda teoretiska kunskaper om hur forskningsläget idag ser ut för olika leveranssätt,
 • Goda teoretiska kunskaper om vilka implementeringsfaktorer som bör beaktas vid införandet av nya metoder,
 • Fördjupade färdigheter i att kunna bedriva internet- och videobehandling,
 • Problematiserat kring pågående/kommande/möjliga implementeringsfrågor i den egna verksamheten.

Kurslitteratur

 • Guldbrandsson, K. (2017). Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst. Folkhälsomyndigheten.
 • Mårten Blix och Charlotta Levay. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso och sjukvården. 2018:6. Nordstedts Juridik.
 • Hedman, Carlbring, Ljótsson och Andersson. (2014). Internetbaserad psykologisk behandling. Natur och kultur.
 • Lindefors, N. & Andersson, G. (2016). Guided internet-based treatments in psychiatry. Springer International Publishing.
 • Vernmark, K. & Bjärehed, J. (2013). Internetbehandling med KBT. Natur och kultur.

Artiklar att läsa tillkommer under kursens gång. Deltagarna får löpande information om vad som ska förberedas till olika moment.
Även handouts, informationsmaterial samt ett Internetbehandlingsprogram ingår som en del av kursen.

Examinator

Kristofer Vernmark, leg psykolog, PhD

Utbildare

Elin Melander, leg psykolog
Elin jobbar i sin vardag såväl som internetbehandlare som utbildare och med att ta fram och designa digitala behandlingsprogram.

Kristofer Vernmark, leg psykolog, PhD
Kristofer är leg.psykolog, PhD och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer. Han har arbetat med digital psykologi och internetbehandling i över 15 års tid och är för närvarande affärsområdeschef på Psykologpartners inom området Klinisk & digital psykologi.

Jenny Katalinic, leg psykolog, leg psykoterapeut
Jenny arbetar på Psykologpartners med klinisk och digital psykologi. Hon har mångårig klinisk erfarenhet och arbetar förutom med internetbehandling också med utbildning, implementering och handledning i verksamheter som använder internetbehandling.

Datum och plats

14–15 april samt 5–6 maj på plats i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49, Stockholm.

28 maj via video.

Pris & anmälan

16 500 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildningar.

Sista anmälningsdag är en månad innan utbildningsstart. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.
Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  14 april, 2021 - 28 maj, 2021
  09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm 20,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs för psykologer, Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Jenny Katalinic

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

phone0733-30 18 53