Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm

Kurskod RA6261

Hösten 2020


Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför erbjuder möjlighet att delta på distans för den som inte har möjlighet att delta fysiskt.

Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information om specifik lösning via mail.


Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom klinisk vuxen samt psykologisk behandling/psykoterapi.

Syfte

Utbildningen syftar till att du som deltagare ska:

• Lära dig om funktionell kontextualism samt Relational Frame Theory (RFT) och dess relevans för vanligt förekommande kliniska frågeställningar.

• Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT.

• Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet.

Det är viktigt att betona att ACT är mycket mer än en uppsättning övningar och metaforer som tilldelas klienten. Det är ett förhållningssätt som behöver användas utifrån ett syfte och med givna mål. För att kunna göra detta krävs mycket träning och tillfällen till fördjupade teoretiska diskussioner. Se denna utbildning som ett stort steg på den vägen, även om den inte är slutmålet.

Målgrupp

Psykologer som vill få fördjupade kunskaper i psykologisk behandling, genom att integrera ACT på en avancerad nivå.

Förkunskapskrav

Deltagaren ska vara legitimerad psykolog, ha grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys samt ha erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling.

Om utbildningen

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna. Tillämpningsmomentet förutsätter att du, som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt som dokumenteras skriftligt och som din beteendeanalys, konceptualisering och ACT-interventioner kan grundas på. Du kommer att under handledning av kursledare få träna färdigheter inom tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt använda ACT-terminologi och -förhållningssätt.

Upplevelsebaserade moment kommer att ingå i utbildningen. ACT-processer förmedlas bäst när de upplevs. Du kommer därför att lära dig om ACT genom att arbeta med dina egna upplevelser och inre hinder i övningar individuellt och i grupp. Självklart kommer din integritet att respekteras genom att all delgivning i gruppen sker frivilligt. Du får själv uppleva hur man inom ACT arbetar med att öka psykologisk flexibilitet genom arbete med bland annat acceptans, kontakt med nuet och egna värderingar.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig rapport samt demonstration av en intervention. I rapporten ska studenten beskriva arbetet med en egen klient och redogöra för beteendeanalys, fallkonceptualisering samt möjliga interventioner. Under examinationsdagen kommer rapporterna att diskuteras. Varje student ska även välja ut och demonstrera en avgränsad ACT-intervention för den aktuella klienten. Interventionen demonstreras genom rollspel.

Vid examinationen ska studenten kunna redogöra för ACT-modellen och för denna, relevant terminologi, samt applicera denna som bas för förståelse av klienten och dennes kontext. Studenten skall utifrån modellen och egen konceptualisering demonstrera att denne kan välja ut, motivera och genomföra relevant ACT-baserad intervention. Examinationen betygsätts med godkänt eller underkänt.

Examinator

Rio Cederlund, fil dr, leg psykolog

Cecilia Engblom Rosengren, leg. psykolog,

Litteratur

Artiklar tillhandahålls av utbildaren

Utbildare

Cecilia Gustavsson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi

Cecilia Engblom Rosengren, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi
Cecilia har arbetat som klinisk psykolog sedan 2004, främst med inriktning på smärta, stress och ångestsyndrom. Utifrån dessa intresseområden kom hon tidigt i kontakt med ACT och har intresserat sig för detta och använt metoden i sitt arbete både med patienter och genom workshops för behandlare sedan början av 2000-talet. Intresset för den teoretiska grunden har fördjupats särskilt vad gäller RFT och klinisk konceptualisering. Cecilia är en van utbildare inom grundteori, ACT/RFT och samtalsmetod/bemötande.

Celia Young, leg psykolog, specialist klinisk psykologi, handledareutbildad

Datum och plats

2–4 september, 23–25 september samt 23 oktober 2020, kl. 9:00-16:00

Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Pris och anmälan

17 800 kronor exkl moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg.

Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud, senast en månad innan kursstart. Observera att anmälan är bindande.

Boka din plats

  • Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm
    2 september, 2020 - 23 oktober, 2020
    09:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy 22,250.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs för psykologer, Acceptance and Commitment Therapy, Stockholm

Cecilia Gustafsson

Leg. psykolog

phone0708 23 50 93
Celia Young

Föräldraledig
Teamchef klinisk psykologi
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist klinisk psykologi, handledarutbildad

phone031-760 66 71
Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

phone08-410 820 09