Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20, Stockholm

– Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga

 


Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför kan utbildningen komma att genomföras på distans.


Kurskod: RA6170

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, Forensisk psykologi samt Psykologisk behandling/psykoterapi.

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt. Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma, i skolmiljön och inom boendeverksamheter. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Kursen omfattar:

 • Teoretiska kunskaper i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys
 • Färdigheter i kartläggning/datainsamling, funktionell analys, planerande av beteendestödsplan och kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser
 • Fokus på förebyggande och främjande arbete
 • Arbete med etiska frågeställningar

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer.
Förkunskapskraven för deltagande är att du har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT eller motsvarande kunskaper i inlärningsteori och beteendeinriktat förhållningssätt.

Utbildningsform

 • Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid integrering av teori och praktisk tillämpning. De studerande uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion.
 • Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande har minst ett pågående patient- eller elevärende där funktionell kartläggning och interventioner kan appliceras och som dokumenteras skriftligt under kursens gång. Det skriftliga arbetet examineras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i det psykologiska arbetet med barn och unga och dess nätverk.
 • Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och beteendestödsplan samt behandlingsinterventioner.
 • Genomföra datainsamling och funktionell analys.
 • Utforma beteendestödsplan och planera för behandlingsinterventioner för en enskild klient med utgångspunkt i den funktionella analysen.
 • Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa behandlingsinterventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga överväganden.

Kursupplägg

Kursen omfattar fem heldagar, individuell handledning via telefon eller videokonferens och eget arbete mellan kurstillfällena, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

9 september kl. 10-17   Föreläsning

10 september kl. 9-16   Föreläsning samt handledning 2 h kring eget ärende

30 minuter individuell handledning via videokonferenssystem eller telefon

7 oktober kl. 10-17        Föreläsning

8 oktober kl. 9-16          Föreläsning samt handledning 2 h kring eget ärende

30 minuter individuell handledning via videokonferenssystem eller telefon

30 minuter individuell handledning via videokonferenssystem eller telefon

19 november kl. 9-16    Muntlig examination av rapporterna, opponering

Examination

Examination sker i form av en

 1. skriftlig rapport som beskriver arbetet med ett eget ärende som genomförs med handledning under kursens gång där den studerande redogör för kartläggning, datainsamling och funktionell analys samt en
 2. beteendestödsplan och planering av behandlingsinterventioner på ett eget ärende. I examinationen ingår även att opponera på en annan kursdeltagares rapport. Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges.Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. I tillämpningsmomentet krävs ett aktivt deltagande.

Examinator

Lars Klintwall, Fil dr, leg psykolog.

Kursansvarig

Malin Angberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare KBT

Kurslitteratur

 • Farmer R. F. & Chapman A. L. (2015). Behavioral intervention in Cognitive Behavior Therapy – Practical Guidance for Putting Theory into Action. American Psychological Association.
 • Karlsson, P. (2011). Beteendestöd i vardagen. Natur och Kultur.
 • Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling, 2015, Barn och ungdomspsykiatrin Stockholms läns landsting
 • Artiklar som tillhandahålls av kursledarna.

Referenslitteratur

 • Cooper J.O, Heron T.E, Heward W.L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ. Pearson.

Kurs- och referenslitteraturen omfattar ca 1250 sidor.

Pris

16 500 SEK + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum och lokal

Utbildningen hålls den 9-10 september, 7-8 oktober, 19 november i Psykologpartners lokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Utöver dessa heldagsföreläsningar tillkommer handledning via videokonferenssystem eller telefon.

 

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning senast en månad innan utbildningsstart.

Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

 • Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20
  9 september, 2020 - 19 november, 2020
  10:00 - 16:00

Plats hemsida:

Adress:
Luntmakargatan 49, Stockholm, Stockholms län, 11140, Sweden

Biljetter Pris Antal
Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20 20,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20, Stockholm

Malin Angberg

Affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling och teamchef.
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.

phone072-389 47 91