Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga vt 21

– Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga


Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Utbildningen genomförs på distans, förutom examinationen som genomförs i Göteborg i augusti 2021.


Kurskod: RA6170

Kursen är reackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, Forensisk psykologi samt Psykologisk behandling/psykoterapi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Om kursen

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt. Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma, i skolmiljön och inom boendeverksamheter. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Kursen omfattar:

 • Teoretiska kunskaper i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys
 • Färdigheter i kartläggning/datainsamling, funktionell analys, planerande av beteendestödsplan och kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser
 • Fokus på förebyggande och främjande arbete
 • Arbete med etiska frågeställningar

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer. Förkunskapskraven för deltagande är att du har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT eller motsvarande kunskaper i inlärningsteori och beteendeinriktat förhållningssätt.

Utbildningsform

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid integrering av teori och praktisk tillämpning. De studerande uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion.

Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande har minst ett pågående patient- eller elevärende där funktionell kartläggning och interventioner kan appliceras och som dokumenteras skriftligt under kursens gång. Det skriftliga arbetet examineras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i det psykologiska arbetet med barn och unga och dess nätverk.
 • Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och beteendestödsplan samt behandlingsinterventioner.
 • Genomföra datainsamling och funktionell analys.
 • Utforma en plan för en verksamhet/grupp i ett förebyggande syfte eller en beteendestödsplan i åtgärdande syfte. Planera för interventioner med utgångspunkt i den funktionella analysen.
 • Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa behandlingsinterventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga överväganden.
 • Kunna bedöma organisatoriska förutsättningar för implementering av beteendestöd i en verksamhet.

Kursupplägg

Kursen omfattar fem heldagar, individuell handledning via telefon eller videokonferens och eget arbete mellan kurstillfällena, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

18 mars kl. 9:00-16:00 Föreläsning
19 mars kl. 9:00-16:00 Föreläsning samt handledning 2 h kring eget ärende
30 minuter individuell handledning via videokonferenssystem eller telefon
14 april kl.9:00-16:00 Föreläsning
6 maj kl.9:00-16:00 Föreläsning samt handledning 2 h kring eget ärende
30 minuter individuell handledning via videokonferenssystem eller telefon
30 minuter individuell handledning via videokonferenssystem eller telefon
24 augusti kl.9:00-16:00 Muntlig examination av rapporterna, opponering

 

Examination

Examination sker i form av en 1) skriftlig rapport som beskriver arbetet med ett eget ärende som genomförs med handledning under kursens gång där den studerande redogör för kartläggning, datainsamling och funktionell analys samt en 2) beteendestödsplan och planering av interventioner på ett eget ärende.
I examinationen ingår även att opponera på en annan kursdeltagares rapport. Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 80 % närvaro för godkänd kurs. Frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. I tillämpningsmomentet krävs ett aktivt deltagande.

Kursansvarig

Malin Angberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare KBT

Examinator

Lars Klintwall, Fil dr, leg psykolog

Kurslitteratur

 • Farmer R. F. & Chapman A. L. (2015). Behavioral intervention in Cognitive Behavior Therapy – Practical Guidance for Putting Theory into Action. American Psychological Association.
 • Karlsson, P. (2011). Beteendestöd i vardagen. Natur och Kultur.

Artiklar som tillhandahålls av kursledarna.

Referenslitteratur

 • Cooper J.O, Heron T.E, Heward W.L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ. Pearson.

Kurs- och referenslitteraturen omfattar ca 1250 sidor.

Pris

16 500 SEK + moms. I priset ingår material och intyg.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum & lokal

Utbildningen hålls den 18-19 mars, 14 april och 6 maj.  Examination den 24 augusti.
Utbildningen ges på distans. Examination planeras att hållas på plats i Psykologpartners lokaler på Viktoriagatan 3 i Göteborg.
Utöver dessa heldagar tillkommer handledning via videokonferenssystem eller telefon.

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildning senast en månad innan utbildningsstart.

Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Boka din plats

 • Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20
  18 mars, 2021 - 24 augusti, 2021
  09:00 - 16:00
Biljetter Pris Antal
Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20 20,625.00kr (SEK)*  

* price includes taxes


Kursledare för Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga vt 21

Malin Angberg

Affärsområdeschef Pedagogik & Utveckling och teamchef.
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.

phone072-389 47 91