Positivt beteendestöd i skolan

Förebygga problembeteenden samt öka trivsel och studiero

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste åren men fortfarande kämpar många skolor med att hitta evidensbaserade metoder att använda i detta arbete. Positivt beteendestöd (PBS) är en evidensbaserad metod som är mycket användbar i arbetet med skolans utmaningar, samtidigt som den fungerar väl med skolans uppdrag och organisation.

Positivt beteendestöd utgör ett ramverk som kan användas skolövergripande samt i arbete på klassrums- och individnivå. Tonvikten ligger på hur vi i skolan kan jobba förebyggande och hälsofrämjande och hur vi med hjälp av proaktiva strategier kan öka trivsel, studiero, inkludering och minska förekomsten av problemskapande beteenden i skolan. Strategierna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att vi tillsammans skapar ett klimat som hjälper eleverna att utvecklas och lära.

Om utbildningen
Utbildningen omfattar en introduktionsdel på 3 dagar med möjlighet till ytterligare 2 dagar fördjupning:

Introduktionsdelen innehåller teoretiska och praktiska moment och ger grundläggande kunskap kring teorin bakom positivt beteendestöd och hur modellen kan tillämpas på individ- klass- och skolövergripande nivå. Under utbildningen introduceras deltagaren i tillämpad beteendeanalys och får öva på att analysera hur förändringar av omständigheter i miljön, inklusive de vuxnas beteenden, kan hjälpa elever att utvecklas.

Fördjupningsdelen är en fortsättning på introduktionsdelen och innehåller mer praktiskt arbete där deltagaren ges ytterligare fördjupad kunskap kring tillämpningen av BPS-strategier samt möjlighet till mer verksamhetsnära metodarbete och introduktion till implementering. Under fördjupningen möjliggörs ett mer anpassat innehåll utifrån den enskilde deltagarens, elevhälsoteamets eller skolledningens behov.

Målgrupp
Elevhälsopersonal, skolpersonal och skolledare. Det är en fördel om fler i samma elevhälsoteam går vid samma tillfälle.

Utbildare
Maria Svensk, leg. psykolog

Maria har stor klinisk erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och handleder och utbildar i positivt beteendestöd i skolan, till föräldrar och inom boendeverksamheter. Under utbildningen kommer fler föreläsare med kunskap inom Positivt beteendestöd att medverka

Datum & plats
Introduktionsutbildning
21–22 oktober samt 6 november, St. Larsgatan 30, Linköping

Fördjupningsutbildning
25 november samt 4 december, St. Larsgatan 30, Linköping

Beroende på antalet deltagare kan det finnas möjlighet att erbjuda utbildningen även i Norrköping

  • Pris & anmälan
    Introduktions- & fördjupningsutbildning, anmälan inkommen senast 20 september

10 000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika

Introduktionsutbildning, anmälan inkommen senast 20 september
6 600 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika

Fördjupningsutbildning, anmälan inkommen senast 15 november
4 400 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika

 

Boka din plats

  • Positivt beteendestöd i skolan
    21 oktober, 2019 - 4 december, 2019
    08:00 - 17:00

Plats hemsida:

Adress:
S:t Larsgatan 30, Linköping, Östergötlands län, 58224, Sweden

Kursledare för Positivt beteendestöd i skolan

Maria Svensk

Leg. psykolog

phone0709 32 12 79